Kamil Olejnik na wolno¶ci

  Kamil Olejnik na wolno¶ci


Po przes³uchaniu przez prokuratora, opu¶ci³ areszt ¶ledczy. W ¶rodê prokurator przedstawi³ 18 -latkowi zarzut, ¿e 26 wrze¶nia czynnie uczestniczy³ w zbiegowisku w czeskiej Pradze, wiedz±c, ¿e “uczestnicy mog± dokona³ gwa³townych zamachów na funkcjonariuszy policji”.

Grozi za to od 1 miesi±ca do 3 lat pozbawienia wolno¶ci. Prokurator wnioskowa³ o zastosowanie wobec Olejnika dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. S±d przychyli siê do tego wniosku. 18 -latkowi zatrzymano paszport.

(Kamil zosta³ zatrzymany w Pradze podczas staræ czeskiej policji z demonstrantami protestuj±cymi w trakcie szczytu Banku ¶wiatowego i wiatowej Organizacji Handlu. Zarzucono mu chuligañstwo i czynn± napa¶æ na policjanta. Czeski s±d skaza³ go zaocznie na rok wiêzienia i umieszczono go na Pankracu w Pradze – jednym z najciê¿szych czeskich wiêzieñ.

W sprawie Kamila u prezydenta Czech interweniowa³ prezydent Aleksander Kwa¶niewski i rodzice Kamila. O jego uwolnienie bêd przekazanie do Polski stara³y siê równie¿ polska i czeska Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka. Wczoraj ch³opaka przekazano do Polski – ca³y dzieñ przewo¿ono go do Olsztyna, gdzie ma zosta³ zatrzymany w areszcie do czasu przedstawienia mu zarzutów przez prokuraturê. Jego proces odbêdzie siê w Polsce. Dopiero po przedstawieniu zarzutów s±d zdecyduje, czy ch³opak bêdzie móg³ odpowiada z wolnej stopy, czy te¿ pozostanie w areszcie do procesu.

paw 20-11-2000 21:05)

[squat!net]


Nowy squat w Bialymstoku

  Nowy squat w Bialymstoku


Okolo 3 tygodnie temu zasquatowali¶my stary budynek fabryczny i by³± knajpê Rock”n”roll. Budynek ma 4 piêtra, mamy bar i kuchniê od razu zbudowana (zosta³o po knajpie) . Póki co z w³a¶cicielem jest niepisana umowa, ze mo¿emy zostaæ, choæ kto wie jak d³ugo. Sam± imprezê odwiedzi³o ok. 140 osób. By³ koncert bêbniarski, muzyczka, piwo i ¿arcie. Sukces totalny, kultura pelna, zero dymów mimo tak du¿ej ilo¶ci osób. Mamy zamiar organizowaæ tam spotkania FA i Czarnego Bloku, mo¿e tak¿e co¶ innego. Pomys³ów jest wiele. Za tydzieñ byæ mo¿e uda zrobiæ siê wystawê o Pradze, jak bêdzie jeszcze film to wogole bedzie ekstra. Pozdrawiamy squat Stary Rock’N’Roll

squat Stary Rock’N’Roll


nowosci

  nowo¶ci


OBÓZ ANTYGRANICZNY 2001

W okolicach po³owy lipca 2001 roku organizujemy
drugi obóz antygraniczny! Tym razem w rejonie Augustowa, niedaleko granicy
polsko-bialorusko-litewskiej! Obóz bêdzie trwa³ tydzieñ, bêd± spotkania, akcje,
imprezy towarzyskie… z za³o¿enia bêdzie lepiej zorganizowany ni¿ tegoroczny
(doszli¶my do wniosku ¯e trochê organizacji siê jednak przyda). Pomimo to
kluczow± rolê bêdzie odgrywa³a anarchistyczna spontaniczno¶æ! W ramach obozu
odbêdzie siê tak¿e koncert/festiwal w bia³oruskim Grodnie! wszystkich
zainteresowanych tematem, wspó³prac±, wspó³organizacj± i czym tam jeszcze
proszê o kontakt z nami!!!
Kolektyw Rozbrat/FA,
Maciej Roszak, Skr.5, 60-966
Poznañ 31, tel. 0 603 247 245
prze¶lijcie te informacje dalej, drukujcie w innych miejscach etc.


Akcja w Warszawie

  Akcja w Warszawie


Okolo 7 rano 9.11. drzwi do Ladronki, znany squat w Pradze, zostaly wywazone przez policje. Poniedzialek, 13 listopada w Warszawie o godz. 15.00 odbedzie sie pikieta pod ambasada Czech.

[squat!net]


Tags:

nowosci

  nowo¶ci


£aski dla anarchisty

Na rok wiêzienia skaza³ praski s±d maturzystê z Olsztyna Kamila O.
za rzucenie kamieniem w policjantów podczas wrze¶niowych demonstracji
w Pradze przeciw szczytowi MFW i Banku ¦wiatowego. Kamil bêdzie siê
odwo³ywa³ od wyroku. Jego rodzice poprosili prezydenta Havla o ³askê
dla syna

Kamil jest pierwszym skazanym za rozruchy w Pradze. Siedzi w
wiêzieniu na praskim Pankracu. O wyroku dowiedzia³ siê w celi.
Zapad³ on bowiem na zamkniêtym posiedzeniu s±du obwodowego
dzielnicy Praga 4 na podstawie zeznañ z dokumentów, bez
przes³uchania ¶wiadków i oskar¿onego. W tym przypadku s±d
zastosowa³ tryb “nakazu karnego”. Adwokat Kamila Josef L¿iczarz (o
wyroku zosta³ powiadomiony listem poleconym) by³ wyj±tkowo
oburzony: – Po zatrzymaniu Kamil sam im opowiedzia³, ¿e dosta³
czym¶ w g³owê, ¿e siê schyli³, podniós³ kamieñ i nim rzuci³. Ta wypowied¼
to jedyny dowód – powiedzia³ mi wczoraj L¿iczarz. – S±d w ogóle nie
wzi±³ pod uwagê m³odego wieku i faktu, ¿e Kamil nie by³ wcze¶niej
karany.

Je¶li skazany nie przyjmie wyroku na³o¿onego w trybie “nakazu
karnego”, to mo¿e z³o¿yæ odwo³anie i zacznie siê normalny proces
karny. Adwokat z³o¿y³ odwo³anie i – jak mówi – wraz z polskimi
w³adzami konsularnymi stara siê, by jego klient odpowiada³ z wolnej
stopy. Byæ mo¿e jednak do procesu nie dojdzie. Od Jana Chr¿ovy z
Komitetu Helsiñskiego dowiedzia³em siê, ¿e rodzicie Kamila
poprosili prezydenta Havla o u³askawienie. – Kamil powiedzia³ mi –
relacjonuje Chr¿ova – ¿e policjanci bili go na komisariacie.

Kamil by³ jednym z kilkuset Polaków, którzy 26 wrze¶nia wraz z
kilkutysiêcznym t³umem demonstrowali przeciw szczytowi MFW i
Banku ¦wiatowego. Zdemolowano m.in. sklepy i bary, a policja
zatrzyma³a setki osób, g³ównie cudzoziemców. Z ponad 800
zatrzymanych zarzuty postawiono 19 osobom, wiêkszo¶æ odpowiada z
wolnej stopy.

TOMASZ MAÆKOWIAK, PRAGA

PYTANIE O PRASKI WYROK

Dlaczego czeski s±d skaza³ w³a¶nie Polaka Kamila O. jako
jedynego spo¶ród uczestników antyglobalistycznych demonstracji
w Pradze? Odpowiada Jirzi Kopal z organizacji Obywatelskie
Patrole Prawne, która patrolowa³a praskie ulice w dniach
demonstracji

– Nie chcia³bym komentowaæ tej sprawy, dopóki adwokat ch³opaka
stara siê go wyci±gn±æ z wiêzienia, ¿eby przypadkiem nie
zaszkodziæ.
Powiem tak: skoro policja pozamyka³a ponad 800 osób, a potem by³a
w stanie postawiæ zarzuty zaledwie kilkunastu z nich – to ju¿ te
liczby mówi± same za siebie. Podczas demonstracji rzeczywi¶cie dosz³o do
aktów wandalizmu, ale coraz lepiej widaæ, ¿e policji nie uda³o siê
wy³apaæ ich prawdziwych sprawców. Aresztowano za to setki mniej
lub bardziej niewinnych, a czêsto kompletnie przypadkowych ludzi.
Strach powiedzieæ, co potem z nimi wyczyniano na komisariatach –
w³a¶nie idê na pocztê wys³aæ kolejnych dziesiêæ doniesieñ do
prokuratury przeciw policjantom. W tej sytuacji nie dziwi mnie, ¿e
policja chwyta siê ka¿dej okazji, ¿eby pokazaæ, ¿e jednak mia³a
racjê.


Praga: Ewikcja Ladronki

Okolo 7 rano 9.11. drzwi do Ladronki zostaly wywazone przez policje, wiekszosc z nich nie nosi a numerów. Legalni obserwatorzy (legal observers) zblizyli sie, aby sie upewnic, czy bastardzi wiedza, ze dzialaja nielegalnie, ale zostali zignorowani. O 9 sily policyjne ciagle pozostawaly dookola i wewnatrz budynku, gdzie zabierano dobytek squattersów i nie jest do konca jasne, kiedy zostanie zwrócony. Aresztowano trzy osoby, wewnatrz sa ciagle trzy osoby, a nastepna trójka okupuje dach (to bylo o 11:30, z tego co wiem, teraz nie zostal nikt L – przyp. mój). Jest raczej chlodno, a nie wyglada na to, zeby byli przygotowani na taka pogode. Jedna kobieta jest odwodniona, policja odmawia squattersom jedzenia, wody i cieplejszej odziezy. [Read More]

Tags: ,

nowosci

  nowo¶ci


DEMONSTRACJA POD HASLEM “ZADEN CZLOWIEK NIE JEST NIELEGALNY”

9 LISTOPADA – rocznica nocy krysztalowej – godz. 15.00 WARSZAWA – PL.
UNII LUBELSKIEJ (zbiorka pod supersamem, czyli tam gdzie zawsze)

wa¿ne jest przy¶cie punktualnie, poniewa¿ demonstracja bêdzie siê przemieszcza³a!

we¿cie ze sob± gwi¼dki, pokrywki od garnków i wszelkie inne halasowydaj±ce rzeczy
transparenty, flagi równie¿ s± mile widziane

ZADEN CZLOWIEK NIE JEST NIELEGALNY!
DEPORTACJE STOP!
OTWORZYC GRANICE!
PRECZ Z WIZAMI!
DEPORTOWAC RZAD!
STRAZ GRANICZNA DO CYWILA!

RADYKALNA AKCJA ANTYFASZYSTOWSKA

_________________________
Poni¿ej znajduj± siê opisy sytuacji, jakie panuj± w krajach z których
pochodzi³y osoby, którym odmówiono statusu uchod¼cy w Polsce. Na
podstawie rocznego raportu Amnesty International, opublikowanego 14 czerwca 2000.

W ubieg³ym roku wnioski o nadanie statusu uchod¼cy z³o¿y³o 2955
cudzoziemców. Najwiêcej wniosków pochodzi³o od obywateli Armenii (868),
Afganistanu (555), Rumunii (211), Bu³garii (185), Mongolii (161), a
oprócz tego z Pakistanu, Sri Lanki, Indii, Bangladeszu, Iraku, Sudanu, Etiopii,
Somalii, Kamerunu. Status uchod¼cy Minister Spraw Wewnêtrznych i
Administracji nada³ w 41 przypadkach. Do koñca sierpnia tego roku
zarejestrowano 2559 wniosków.

Ludno romska znowu pada³a ofiar uprzedze rasowych, a doniesienia mówi
o ca³ej gamie przestêpstw od wyzwisk, gró¼b i masowych pobiæ do zabójstw.
Dokonano identyfikacji poszczególnych problemów w Bu³garii, Czechach,
Grecji, na Wêgrzech, w Rumunii, S³owacji i Kosowie. Tam przypadki napa¶ci
czêsto mia³y miejsce przy oczernianiu ludno¶ci romskiej przez czê¶æ
opinii publicznej i mediów.

Trwa³y doniesienia o brutalno¶ci policji, czêsto motywowanej rasowo.
Sprawcy tych nadu¿yæ byli bezkarni. Policja czêsto stosowa³a zastraszanie i
nadu¿ywa³a si³y w Bu³garii. Tortury w miejscu przetrzymywania czono z
domniemanymi wymuszeniami ochrony przez policj w Mo³dawii. W lipcu
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka uzna³ Francjê winn± naruszenia norm
miêdzynarodowych w odniesieniu do stosowania tortur i zapewnienie
uczciwego procesu. Wielka Brytania zosta³a surowo skrytykowana przez Europejski
Komitet Zapobiegania Torturom (ECPT) za pob³a¿liwo dla brutalno¶ci
policji.

W szeregu krajów odmowa pe³nienia s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na
przekonania w dalszym ci±gu grozi kar wiêzienia. W Grecji, wed³ug otrzymanych
doniesieñ, w³adze utrudnia y w pewnych przypadkach rozpatrywanie wniosków
o uzyskanie statusu osoby zwolnionej ze s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na
przekonania. W rezultacie ubiegaj±cy siê byli oskar¿ani o niesubordynacj
i otrzymywali wyroki do czterech lat pozbawienia wolno¶ci. Armenia, Litwa,
Bia³oru¶, Macedonia i Rosja nie dopuszczaj mo¿liwo¶ci zast±pienia s³u¿by
wojskowej s³u¿b± zastêpcz±.

Oddzia³y Talibów w Afganistanie w toku walk miêdzy grupami etnicznymi pali³y
domy, niszczy³y sady, wysiedlaj±c siê ponad 100.000 osób, g³ównie Tad¿yków.
S±dy Talibów, po nieuczciwych procesach, skazywa³y na ch³ostê, amputacje i egzekucje.

W Pakistanie rz±d w dalszym ci±gu wykazywa³ uprzedzenia w stosunku do
kobiet. Zaniecha³ badañ dotycz±cych powa¿nych narusze praw cz³owieka w
tym “honorowych zabójstw” kilkuset dziewcz±t i kobiet oraz handlu kobietami.

Podobnie w Bangladeszu rz±d nie potrafi³ zapobiec oblewaniu kobiet r
cymi kwasami i ich mordowaniu z powodu posagu. Nie wszcz±³ te ¶ledztwa w
sprawach gwa³tów podczas przetrzymywania przez policjê.

Na porz±dku dziennym by³y w Indiach ataki na s³absze ekonomicznie i
socjalnie grupy spo³eczne dalitów i innych wspólnot. Mia³y one miejsce
czêsto przy widocznym pob³a¿aniu policji i w³adz lokalnych. Uzyskanie
zado¶æuczynienia pozostawa³o problematyczne, za kobiety by³y
szczególnie nara¿one na naruszenia praw cz³owieka. ci, którzy ubiegali siê o
uzyskanie sprawiedliwo ci w ich imieniu sami stawali siê ofiarami.

Rz±d Sri Lanki podj±l pewne kroki dla rozpatrzenia narusze w przesz³o¶ci
praw cz³owieka przez s³u¿by bezpieczeñstwa i m.in. doprowadzi do
ekshumacji szcz±tków 15 osób, uznanych za zaginione w po³owie 1966 r. Jednak w
dalszym ci±gu niepokoj±ca jest bezkarno osób dokonuj±cych tortur. Nasili³y siê
morderstwa cz³onków parlamentu i w³adz lokalnych nale¿±cych do
politycznych partii Tamilów, a reprezentowanych w parlamencie przez LTTE.

Konflikty zbrojne nie ustawa³ w Demokratycznej Republice Konga (DRK),
gdzie zbrojn± opozycjê wspiera³y Burundi, Rwanda, i Uganda, a si³y rz±dowe
Angola, Namibia, Zimbabwe i – wed³ug doniesieñ- Sudan. Czad wycofa³ swoje oddzia³y
w kwietniu. W DRK tortury, maltretowanie i gwa³ty by³y na porz±dku dziennym,
a rz±d i jego zwolennicy prze¶ladowali w dalszym ci±gu cz³onków
plemienia Tutsi.

S³u¿by bezpieczeñstwa w Togo, podobnie jak robi³y to dotychczas, dalej
³ama³y prawa cz³owieka przy biernym stanowisku w³adz. W³adze nie zrobi³y
nic dla poci±gniêcia do odpowiedzialno ci winnych tych przestêpstw. Po
opublikowaniu Raportu Amnesty International, który szczegó³owo dowiód³,
¿e przeprowadzano w tym kraju pozas±dowe egzekucje, w³adze zastosowa³y
represje w stosunku do obroñców praw cz³owieka podejrzanych o przekazywanie
informacji do Amnesty International. Obroñcy praw cz³owieka byli równie¿
zagro¿eni w Burkina Faso, Kamerunie, Czadzie, DRK, Gambii, Kenii, Lesoto
i Liberii.

Tysi±ce dzieci i m³odzie¿y poni¿ej 18 lat, czêsto wcielanych siê do
grup zbrojnych, bra³o udzia³ w walkach po stronie opozycji lub si³ rz±dowych
w Sierra Leone, Burundi, Gwinei-Bissau, Somalii, Angoli i Sudanie.

W Somalii, gdzie nie istnieje system s±downictwa, bezkarne ugrupowanie
zbrojne poszczególnych klanów zabi³y dziesi±tki bezbronnych osób cywilnych.
Na porz±dku dziennym by³y porwania, uprowadzanie zak³adników i gwa³ty.

Sytuacja w Sudanie w dalszym ci±gu by³a zdominowana przez wojnê. Nie bior±ca
udzia³u w konfliktach ludno cywilna nara¿ona by³a na powa¿ne
naruszenia praw cz³owieka – rozmy¶lne i samowolne zabójstwa – ze strony wszystkich
stron konfliktu. Donoszono o uprowadzeniach dokonywanych przez si³y rz±dowe
i ich sprzymierzeñców. Porwanych traktowano jak niewolników. W
naruszaniu praw cz³owieka swój niechlubny udzia³ mia³y te koncerny naftowe. Czêsto
nie poczuwa³y siê one do odpowiedzialno¶ci za nadu¿ycia grup wykorzystywanych
do ochrony ich pól naftowych.

W Etiopii i Rwandzie kontynuowano procesy oskar¿onych o ludobójstwo. W
Burundi rozprawy s±dowe, którym poddano wiele dziesi±tków wi¼niów
politycznych, oskar¿onych o udzia³ w masakrach ludno ci cywilnej Tutsi w
1993 r. nie spe³nia³y miêdzynarodowych norm uczciwego procesu. By³y urz±dnik
w³adz Rwandy zosta³ skazany w Szwajcarii za zbrodnie ludobójstwa, a
wobec oficera armii mauretañskiej zastosowano areszt i prowadzono dochodzenie
we Francji za stosowanie tortur.

W dalszym ci±gu na Wybrze¿u Ko¶ci S³oniowej by³y niepokoje po grudniowym
przewrocie i obaleniu rz±du. W Etiopii ci±gnêca siê wojna z Erytre±
powodowa a wielkie ofiary i masowe wewn±trzne przesiedlenia ludno¶ci.

Aby unikn±³ skutków konfliktów zbrojnych ludno Sierra Leone, DRK,
Sudanu, i Konga masowo ucieka³a do krajów s±siednich. W Etiopii odnotowano
aresztowania i przymusowe deportacje, czêsto przebiegaj±ce w bardzo ci¶kich
warunkach. W tym samym czasie trwa³y aresztowania, maltretowanie i szykany
w stosunku do uchod¼ców w D ibuti, Beninie, Afryce Po³udniowej, Kenii i
Tanzanii. W³adze w Etiopii i Burundi przymusowo przemieñci³y setki tysiêcy
ludno¶ci. Przesiedlenia na du skal , obejmuj±ce wiele pozbawionych
opieki dzieci, stwierdzono tak¿e w Etiopii, Sudanie i Sierra Leone. W Senegalu
prawa cz³owieka narusza³y zarówno armia, jak i zbrojne grupy opozycji
daj ce niepodleg³o¶ci dla po³udniowej Zasamance.

W Iraku wykonano setki wyroków ¶mierci, w tym na przypuszczalnych wiê¿niach
sumienia. Dalej samowolnie aresztowano, zatrzymywano i torturowano
przeciwników politycznych. Chocia¿ sytuacja w zakresie praw cz³owieka w
irackim Kurdystanie od rozejmu zadeklarowanego w 1997 r. stopniowo siê
poprawia³a, to w dalszym ci±gu wystêpowa³y tam przypadki ³amania praw
cz³owieka – samowolne aresztowania i zabójstwa polityczne.

 


Praga: Eksmisja praskiego squatu Ladronka

Piêæ osób by³o na dachu a czworo od nich zosta³o zatrzymanych. Prawdopodobnie bêd¹ oskar¿ani przed s¹dem, bo mieli nielegalnie pr¹d i telefon. Wydaje siê, ¿e eksmisja odby³a siê w zwi¹zku z niedawnymi protestami podczas szczytu miêdzynarodowego funduszu walutowego i banku œwiatowego w Pradze. Z now¹ akceptacj¹ policji w opinii publicznej próbuj¹ instalowaæ represyjny uk³ad w Czechach. Akcje solidarne s¹ mile widziane. Kontakt: zemepredevsim [at] ecn [dot] cz

Tags: ,