Praga: niezależne centrum Klinika apeluje o wsparcie!

Zesquotowane, niezależne centrum Klinika w Pradze zostało eksmitowane 9go grudnia. Stało sie tak pomimo wsparcia od sąsiadów, innych przedstawicieli kultury oraz lokalnych władz. Walka trwa, a Klinika potrzebuje wszelkiej możliwej formy wsparcia. 

[Read More]

Praga: Ewikcja Ladronki

Okolo 7 rano 9.11. drzwi do Ladronki zostaly wywazone przez policje, wiekszosc z nich nie nosi a numerów. Legalni obserwatorzy (legal observers) zblizyli sie, aby sie upewnic, czy bastardzi wiedza, ze dzialaja nielegalnie, ale zostali zignorowani. O 9 sily policyjne ciagle pozostawaly dookola i wewnatrz budynku, gdzie zabierano dobytek squattersów i nie jest do konca jasne, kiedy zostanie zwrócony. Aresztowano trzy osoby, wewnatrz sa ciagle trzy osoby, a nastepna trójka okupuje dach (to bylo o 11:30, z tego co wiem, teraz nie zostal nikt L – przyp. mój). Jest raczej chlodno, a nie wyglada na to, zeby byli przygotowani na taka pogode. Jedna kobieta jest odwodniona, policja odmawia squattersom jedzenia, wody i cieplejszej odziezy. [Read More]

Tags: ,

Praga: Eksmisja praskiego squatu Ladronka

Piêæ osób by³o na dachu a czworo od nich zosta³o zatrzymanych. Prawdopodobnie bêd¹ oskar¿ani przed s¹dem, bo mieli nielegalnie pr¹d i telefon. Wydaje siê, ¿e eksmisja odby³a siê w zwi¹zku z niedawnymi protestami podczas szczytu miêdzynarodowego funduszu walutowego i banku œwiatowego w Pradze. Z now¹ akceptacj¹ policji w opinii publicznej próbuj¹ instalowaæ represyjny uk³ad w Czechach. Akcje solidarne s¹ mile widziane. Kontakt: zemepredevsim [at] ecn [dot] cz

Tags: ,

Turn Prag into Seattle !

S 26 czyli TURN PRAG INTO SEATTLE

Info na temat 55 zjazdu Banku Swiatowego i MFW w Pradze 26-28.09

1) Oko³o 20 ty¶. bankierów, ekonomów i inwestorów ma zjechaæ do Pragi w
dniach 26-28.09. na 55 zjazd World Bank i International Monetary Fund
(MFW). [Read More]

Tags: ,