Turn Prag into Seattle !

S 26 czyli TURN PRAG INTO SEATTLE

Info na temat 55 zjazdu Banku Swiatowego i MFW w Pradze 26-28.09

1) Oko³o 20 ty¶. bankierów, ekonomów i inwestorów ma zjechaæ do Pragi w
dniach 26-28.09. na 55 zjazd World Bank i International Monetary Fund
(MFW).

2) Bêdzie to pierwsze spotkanie w Europie wschodniej wiêc odgrywa presti¿ow±
rolê tak dla samych organizacji jak i rz±du czeskiego. Do tego ca³y ¶wiat, a przede
wszystkim media oczekuj± jego przebiegu w zwi±zku z zesz³orocznymi wydarzeniami
w Seattle w czasie kongresu World Trade Organization (WTO).
Tak wiêc si³a przekazu bêdzie wielka jak nigdy.

3) Dla w³adz czeskich ca³a impreza jest z jednej strony ryzykiem, ¿e w razie
ostrych protestów a la Seattle nie dadz± sobie rady i zdyskredytuj± siê w
oczach zachodu, z drugiej strony to dla nich szansa wykazania siê jako
rzetelny, gotowy i wierny partner. W zwi±zku z tym:
a) od paru ju¿ miesiêcy czeskie media staraj± siê stworzyæ ultra-negatywny
klimat wokó³ protestów w Seattle aby czeskie spo³eczeñstwo nie wpad³o na
pomys³ wyj¶cia na ulicê 26 wrze¶nia;
b) w tych dniach porz±dku w Pradze bêdzie pilnowa³o 11 tys. policji, a
specjalne oddzia³y NATO pozostan± w gotowo¶ci;
c) wszystkie demonstracje w tych dniach s± w Pradze ZABRONIONE !!!!;
d) dla przeciwników szczytu przeznaczono stadion pi³karski gdzie mog± siê
zebraæ oczywi¶cie lejemy na to z góry, stadiony s± do gry w pilkê, a do
protestów i zadym jest g³ówna ulica miasta;
e) maj± byæ utrudnienia w wydawaniu wiz na wjazd do Czech dla obywateli
niektórych krajów ( podobno chodzi o Rosjañ i Ukrainców, ale to na razie
tylko spekulacje ) tak czy siak nalezy siê spodziewaæ wzmo¿onych kontroli
na wszystkich czeskich granicach ( Czesi bed± chcieli pokazaæ, ¿e jako
przysz³y cz³onek UE s± ju¿ teraz gotowi skutecznie uszczelniæ swoje wschodnie granice).

4) Od paru miesiêcy trwa w Europie i poza ni± kampania mobilizujaca przeciw szczytowi:
a) mobilizacja jak na razie trwa pod szyldami: PRAGA 2000, S 26 ( od September 26 )
oraz TURN PRAG INTO SEATTLE ( to g³ównie w Berlinie ).
b) z ca³± pewnosci± mobilizowane jest w samych Czechach, Niemczech,
Holandii, Szwajcarii, Austrii, W³oszech, Anglii i Francji ( byæ mo¿e w tym
momencie tak¿e i w Polsce );
c) odby³y siê ju¿ trzy koordynuj±ce mitingi w których wziê³y udzia³ tak¿e
osoby obecne na WTO w Seattle. Wiêkszo¶æ tu zamieszczonych informacji
pochodzi z protoko³ów tych spotkañ. Dwa pierwsze mia³y miejsce na Ladronce
w Pradze, trzecie w pierwszych dniach lipca w Konstanz z tego ostatniego
jeszcze nie ma protoko³u;
d) ogólnie zosta³a przyjêta strategia polegaj±ca na nie rozdrabnianiu tym
razem protestu na lokalne dzia³ania, a skoncentrowaniu siê na masowych
akcjach w samej Pradze to wydaje siê byæ jedyn± szans± na powtórkê ze
Seattle gdzie w protestach wziê³o udzia³ 40-60 tys. osób !!!
e) w samej Pradze przygotowywany jest anty-szczyt (bodaj¿e ju¿ 23.09) z
udzia³em wielu tzw. Wielkich oponentów procesu globalizacji i ¶wiatowej
neoliberalizacji oraz masa imprez polit-kulturalnych. Szczegó³ów tego
dotycz±cych jeszcze nie ma, wiadomo, ¿e poszukiwani s± chêtni do w³±czenia
siê we wspó³organizacjê. O bazie noclegowej te¿ na razie nic nie s³ychaæ (no
bo Ladronka tym razem raczej na pewno nie starczy),
f) wiadomo¶æ dla wszystkich maj±cych alergiê na pokój z zakratowanym
okienkiem w dniach protestów bêdzie dzia³aæ w Pradze miêdzynarodowe biuro
antyrepresyjne szczegó³y wkrótce;

5) Co do przygotowañ do S 26 w Niemczech:
a) jedna z wiekszych akcji to karawana rowerowa z Niemiec do Pragi . Rusza z
Hanoweru 10.09., przybli¿ona trasa to Hanower-Göttingen-Erfurt-Freiberg-Teplice-Praga 23.09.
Ca³a akcja jest ju¿ do¶æ zaawansowanie przygotowywana;
b) przygotowywany jest te¿ wyjazd do Pragi poci±giem w kilkaset osob BEZ
BILETOW, ale na razie ten projekt jest jeszcze w powijakach;
c) w samym Berlinie mobilizuj± w tym momencie rownolegle ale ODDZIELNIE
ró¿ne grupy i ¶rodowiska: zw. Zawodowe, tzw. Radykalni studenci, ugrupowania
lewicowo-demokratyczne (Linksruck) i oczywi¶cie anarchi¶ci/autonomi¶ci.
Tê strategiê równolegle ale oddzielnie polecam rownie¿ przyjacio³om w Polsce;
d) w KOEPI (autonomiczne centrum kult.-polit. w Berlinie) w dniach 5-8.09.
odbêd± siê 4-dniowe warsztaty po¶wiêcone S 26. W ich ramach: naj¶wie¿sze
info z Pragi, dyskusje w temacie co i jak mo¿emy osi±gn±æ w Pradze, filmy
z Seattle i Pragi, go¶cie z Pragi o czeskim prawie, policji, samym mie¶cie
itp, kurs ochrony przed gazami bojowymi i na zakonczenie koncert benefitowy
na S 26 z udzia³em 2 kapel z Brazylii. Wielce prawdopodobne, ¿e wiêkszo¶æ
workshopów bêdzie prowadzona po angielsku; Zapraszamy !!!

Oto adres na który mog± siê wpisaæ grupy zainteresowane wspó³prac± na
rzecz S 26: prag2000-de [at] egroups [dot] com

Poza tym info w temacie mo¿na znale¿æ pod: http://go.to/prag2000.de

Tags: ,