Kalenderpanden w Amsterdamie organizuje weekend akcji i demonstracja

Kalenderpanden w Amsterdamie organizuje weekend akcji i demonstracja

Znany squat w Amsterdamie s± zagro¿one eksmisj±.
Przeciwko temu odbywa siê od 29 wrze¶nia do 1 pa¿dziernika weekend akcji
i w sobote, 1 pa¿dziernika, demonstracja. (14.00 Dam)

Od 3go pa¿dziernika Kalenderpanden (du¿y kompleks squatterski na ulicy
Entrepotdok w Amsterdamie)s± zagro¿one eksmisj±. Na ich miejscu maj± siê
pojawiæ luksusowe apartamenty kosztuj±ce miljony. Kalenderpanden rozwine³y
siê w miedzy czasie do kompleksu niezale¿nej kultury, gdzie obok miejsca do
mieszkania znajduj± siê tanie koncerty, kino, kuchnia vegañska, pirackie
radio, centrum informacji itd. Sytuacja, w której tanie mieszkania i
kulturalne miesjca w Amsterdamie znajduj± siê pod silnym naciskiem stoi w kontra¶cie
do elastycznego podejscia administracji miasta w stosunku do projektantów i
inwesterów budowlanych. Tak te¿ by³o w przypadku Kalenderpanden.
W³a¶cicielem ca³ego kompleksu jest jeszcze ci±gle administracja miasta. Ta tak¿e gdyby
chcia³a mo¿e zastêpowaæ eksmisjê squatu, w miejsce czego jednak wybiera
sprzeda¿ kompleksu w rêce przedsiebiorstwa nale¿±cego do klanu BAM,
które po zrealizowaniu swoich planów luksusowych mieszkañ zarobi na tym biznesie 30
miljonów guldenów.
Z tego powodu odmawiamy opuszczenia squatu i liczymy na wasz± pomóc.
Kalenderpanden nie s± same, s± one przyk³adem polityki, jaka toczy siê w
Amsterdamie. Dlatego punkt zwrotny Kalenderpanden!!!!

Wypowiadamy veto przeciwko eksmisji Kalenderpanden

Zobaczcie te¿ na stronê kalenderpanden (informacje po holendersku, angielsku i niemiecku)