Weekendowa akcja przeciwko ewikcjom amsterdamskich

Weekend akcji przeciwko eksmisji Kalenderpanden w Holandii

Weekendowa akcja (29.09.00 – 03.10.00) przeciwko ewikcjom amsterdamskich squatów zakoñczy³a siê
dzi¶ spor± demonstracj±. Mimo deszczu oko³o 2500 ludzi zjawi³o siê na g³ównym
placu w Amsterdamie- Dam square. 2500, czyli o 1000 osób wiêcej ni¿ poprzednio,
podczas akcji styczniowej.
Demonstracja przesz³a spokojnie ulicami miasta, oby³o siê bez problemów i
policyjnych straszaków. Przemarszowi towarzyszy³o jedynie 30 gliniarzy, a cztery
busy „robokopów” obstawi³y na wszelki wypadek Ratusz.
Generalnie demonstracja przebieg³a pokojowo, bomby z farb± i ¶wiece dymne
posz³y w ruch jedynie raz, pod komend± g³ówn± policji. Wiêkszo¶æ transparentów
piêtnowa³a g³ówny i naczelny cel rady miasta: pieni±dze, pieni±dze i jeszcze raz
pieni±dze. Dzi¶ ludzie, którzy ¿yj± i pracuj± w Amsterdamie przestaj± oficjalnie
istnieæ, skoro nie staæ ich na luksusowy apartament za 1 mln guldenów.
Teraz Kalenderpanden nie ma ju¿ nic do stracenia. Rada miasta otwarcie
wyrazi³a zgodê na eksmisjê. Tym samym definitywnie przekre¶li³a swoje obietnice-
znalezienia nowego miejsca dla squatu zlikwidowanego jeszcze w 1989roku i
udzielenia zgody na budowê domu na miejscu Kalenderpanden.
Ewikcja planowana na 3 pa¼dziernik zosta³a od³o¿ona.