Praga: Eksmisja praskiego squatu Ladronka

Piêæ osób by³o na dachu a czworo od nich zosta³o zatrzymanych. Prawdopodobnie bêd¹ oskar¿ani przed s¹dem, bo mieli nielegalnie pr¹d i telefon. Wydaje siê, ¿e eksmisja odby³a siê w zwi¹zku z niedawnymi protestami podczas szczytu miêdzynarodowego funduszu walutowego i banku œwiatowego w Pradze. Z now¹ akceptacj¹ policji w opinii publicznej próbuj¹ instalowaæ represyjny uk³ad w Czechach. Akcje solidarne s¹ mile widziane. Kontakt: zemepredevsim [at] ecn [dot] cz

Tags: ,