Rozbrat nowosci

OTWORZYÆ GRANICE, ZAMKN¡Æ RZ¡DY!

W dniach 13 – 19 lipca w Ustrzykach Górnych (w Bieszczadach) odbêdzie siê, organizowany przez Federacjê Anarchistyczn± i Kolektyw Rozbrat
z Poznania, obóz antygraniczny.
Do Ustrzyk przyjedzie kilkuset anarchistów z Polski, Ukrainy, Bia³orusi, Rosji, S³owacji, Czech i Niemiec. Odbêd± siê spotkania, dyskusje,
happeningi i akcje bezpo¶rednie na granicy. Miejsce naszego obozu nie zosta³o wybrane przypadkowo. Niedaleko Ustrzyk ³±cz± siê granice Polski,
Ukrainy i S³owacji. Bêdziemy protestowaæ przeciwko nowej polityce imigracyjnej naszego kraju i UE (polegaj±cej na prawie ca³kowitym zamykaniu
siê przed imigrantami), przeciwko “uszczelnianiu” naszej wschodniej granicy (polityka wizowa) i przeciwko deportacjom z naszego kraju “nielegalnych”
cudzoziemców. G³ówne wydarzenia zwi±zane z naszym obozem bêd± mia³y miejsce 15 i 16 lipca (weekend) m.in. happeningi na granicy, demonstracja
przed budynkiem Stra¿y Granicznej.

Zapraszamy:
Federacja Anarchistyczna sekcja Poznañ, Kolektyw Rozbrat.
Kontakt:
Do 11 lipca 2000 (pó¼niej mog± byæ problemy z po³±czeniem w Ustrzykach Górnych) 0-603-247-245 (Maciej Roszak)
lub na miejscu w Ustrzykach Górnych pomiêdzy 13 a 19 lipca. Znajdziecie nas Pañstwo bez trudu.

OTWORZYÆ GRANICE, ZAMKN¡Æ RZ¡DY!

Od pewnego czasu polskie w³adze pod naciskiem Unii Europejskiej zaostrzaj± politykê wobec uchod¼ców spoza Unii. Trwa tak zwane
“uszczelnianie” wschodniej granicy (w dalekiej przysz³o¶ci wschodniej granicy UE), wprowadza siê coraz wiêcej utrudnieñ przy jej
przekraczaniu przez obywateli Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Litwy oraz innych, “niepo¿±danych” krajów. Nied³ugo w ruchu granicznym ze
wschodem zostan± wprowadzone wizy. W odpowiedzi na dzia³ania strony polskiej, utrudnienia wprowadzaj± tak¿e nasi wschodni s±siedzi.
Od lipca 1998 roku, Stra¿ Graniczna wraz z policj± urz±dzaj± polowania na tzw. “nielegalnych” cudzoziemców. Podczas tych zorganizowanych ³apanek
prowadzona jest “kontrola legalno¶ci pobytu” cudzoziemców w Polsce. Ludzi bez wa¿nych papierów traktuje siê jak najgorszych przestêpców. Czêsto
podczas tego typu dzia³añ, w³adze same ³ami± ustalone przez siebie przepisy. Przy pomocy mediów rozkrêca siê histeriê przeciwko “nielegalny”.
Kreuje siê ich na jedno z wiêkszych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa naszego kraju co jest oczywist± bzdur±.
Jeszcze nie tak dawno oburzali¶my siê gdy Niemcy deportowali naszych rodaków. Dzisiaj robimy to samo z innymi, biedniejszymi od nas lud¼mi.
Krótkowzroczna polityka w³adz polskich, mimo wspania³ych deklaracji o dobros±siedztwie, pog³êbia niechêæ miêdzy naszymi narodami i budzi
nastroje nacjonalistyczne po obu stronach granicy. Nowa “¿elazna kurtyna” na wschodzie staje siê powoli faktem.
Porozumienie miêdzy narodami rodzi siê “na dole”, a nie “na górze” jak chcia³aby tego w³adza. To nie ilo¶æ wypitej przez prezydentów wódki
decyduje o na[prawdê dobrych stosunkach miêdzynarodowych. Nie dajmy siê wci±gn±æ w brudne interesy w³adzy. Nie wierz politykom, kiedy
mówi± ci, ¿e cudzoziemcy zabieraj± Ci pracê.
Cudzoziemcy nie s± dla nas ¿adnym zagro¿eniem!
Mówimy NIE dla granic, NIE dla podzia³u ludzi na lepsz± (UE) i gorsz± (reszta) kategoriê.
Tak dla wspó³pracy i miêdzynarodowej solidarno¶ci!

Federacja Anarchistyczna sekcja Poznañ
Kolektyw Rozbrat
Skrytka pocztowa 5; 60-966 Poznañ 31
Telefon kontaktowy: 0-603-247-245