nowosci

  nowo¶ci


£aski dla anarchisty

Na rok wiêzienia skaza³ praski s±d maturzystê z Olsztyna Kamila O.
za rzucenie kamieniem w policjantów podczas wrze¶niowych demonstracji
w Pradze przeciw szczytowi MFW i Banku ¦wiatowego. Kamil bêdzie siê
odwo³ywa³ od wyroku. Jego rodzice poprosili prezydenta Havla o ³askê
dla syna

Kamil jest pierwszym skazanym za rozruchy w Pradze. Siedzi w
wiêzieniu na praskim Pankracu. O wyroku dowiedzia³ siê w celi.
Zapad³ on bowiem na zamkniêtym posiedzeniu s±du obwodowego
dzielnicy Praga 4 na podstawie zeznañ z dokumentów, bez
przes³uchania ¶wiadków i oskar¿onego. W tym przypadku s±d
zastosowa³ tryb “nakazu karnego”. Adwokat Kamila Josef L¿iczarz (o
wyroku zosta³ powiadomiony listem poleconym) by³ wyj±tkowo
oburzony: – Po zatrzymaniu Kamil sam im opowiedzia³, ¿e dosta³
czym¶ w g³owê, ¿e siê schyli³, podniós³ kamieñ i nim rzuci³. Ta wypowied¼
to jedyny dowód – powiedzia³ mi wczoraj L¿iczarz. – S±d w ogóle nie
wzi±³ pod uwagê m³odego wieku i faktu, ¿e Kamil nie by³ wcze¶niej
karany.

Je¶li skazany nie przyjmie wyroku na³o¿onego w trybie “nakazu
karnego”, to mo¿e z³o¿yæ odwo³anie i zacznie siê normalny proces
karny. Adwokat z³o¿y³ odwo³anie i – jak mówi – wraz z polskimi
w³adzami konsularnymi stara siê, by jego klient odpowiada³ z wolnej
stopy. Byæ mo¿e jednak do procesu nie dojdzie. Od Jana Chr¿ovy z
Komitetu Helsiñskiego dowiedzia³em siê, ¿e rodzicie Kamila
poprosili prezydenta Havla o u³askawienie. – Kamil powiedzia³ mi –
relacjonuje Chr¿ova – ¿e policjanci bili go na komisariacie.

Kamil by³ jednym z kilkuset Polaków, którzy 26 wrze¶nia wraz z
kilkutysiêcznym t³umem demonstrowali przeciw szczytowi MFW i
Banku ¦wiatowego. Zdemolowano m.in. sklepy i bary, a policja
zatrzyma³a setki osób, g³ównie cudzoziemców. Z ponad 800
zatrzymanych zarzuty postawiono 19 osobom, wiêkszo¶æ odpowiada z
wolnej stopy.

TOMASZ MAÆKOWIAK, PRAGA

PYTANIE O PRASKI WYROK

Dlaczego czeski s±d skaza³ w³a¶nie Polaka Kamila O. jako
jedynego spo¶ród uczestników antyglobalistycznych demonstracji
w Pradze? Odpowiada Jirzi Kopal z organizacji Obywatelskie
Patrole Prawne, która patrolowa³a praskie ulice w dniach
demonstracji

– Nie chcia³bym komentowaæ tej sprawy, dopóki adwokat ch³opaka
stara siê go wyci±gn±æ z wiêzienia, ¿eby przypadkiem nie
zaszkodziæ.
Powiem tak: skoro policja pozamyka³a ponad 800 osób, a potem by³a
w stanie postawiæ zarzuty zaledwie kilkunastu z nich – to ju¿ te
liczby mówi± same za siebie. Podczas demonstracji rzeczywi¶cie dosz³o do
aktów wandalizmu, ale coraz lepiej widaæ, ¿e policji nie uda³o siê
wy³apaæ ich prawdziwych sprawców. Aresztowano za to setki mniej
lub bardziej niewinnych, a czêsto kompletnie przypadkowych ludzi.
Strach powiedzieæ, co potem z nimi wyczyniano na komisariatach –
w³a¶nie idê na pocztê wys³aæ kolejnych dziesiêæ doniesieñ do
prokuratury przeciw policjantom. W tej sytuacji nie dziwi mnie, ¿e
policja chwyta siê ka¿dej okazji, ¿eby pokazaæ, ¿e jednak mia³a
racjê.