nowosci

  nowo¶ci


OBÓZ ANTYGRANICZNY 2001

W okolicach po³owy lipca 2001 roku organizujemy
drugi obóz antygraniczny! Tym razem w rejonie Augustowa, niedaleko granicy
polsko-bialorusko-litewskiej! Obóz bêdzie trwa³ tydzieñ, bêd± spotkania, akcje,
imprezy towarzyskie… z za³o¿enia bêdzie lepiej zorganizowany ni¿ tegoroczny
(doszli¶my do wniosku ¯e trochê organizacji siê jednak przyda). Pomimo to
kluczow± rolê bêdzie odgrywa³a anarchistyczna spontaniczno¶æ! W ramach obozu
odbêdzie siê tak¿e koncert/festiwal w bia³oruskim Grodnie! wszystkich
zainteresowanych tematem, wspó³prac±, wspó³organizacj± i czym tam jeszcze
proszê o kontakt z nami!!!
Kolektyw Rozbrat/FA,
Maciej Roszak, Skr.5, 60-966
Poznañ 31, tel. 0 603 247 245
prze¶lijcie te informacje dalej, drukujcie w innych miejscach etc.