Londyn: Ewikcja Fabryki Guzików

Ewikcja Fabryki Guzików w Londynie

Policyjna kampania przemocy wobec anty- kapitalistów rozpoczê³a w weekend, kiedy napadniêto na squattersk¹ spo³ecznoœæ i, z pomoc¹ zarz¹dców maj¹tku oraz w³aœcicieli budynków, zniszczono dawn¹ fabrykê guzików, obecnie zamieszka³¹ przez squattersów. Do zdemolowania czêœci budynku u¿yto koparek.

Dwieœcie(jak poda³ Sunday Telegraph) albo 150 (wersja z Sunday Times) oficerów zosta³o zmobilizowanych do napadu na Button Factory, mimo, ¿e budynek uchodzi³ za opuszczony. Do przemocy, zniszczenia i dewastacji posiad³oœci u¿yto policjantów z Metropolitan, City i British Transport Police (jak twierdzi BBC), b¹dŸ te¿ Oddzia³ów Specjalnych nadzorowanych przez M15 (tak z kolei pisa³ Sunday Times), albo te¿ policji szturmowej (wed³ug Sunday Telegraph). „Mamy za sob¹ prawo i mo¿emy rozpierdoliæ, co tylko nam siê ¿ywnie podoba”- wysapa³ zlany potem od nadmiernego wysi³ku policjant, drugi zaœ pan w niebieskim mundurku doda³: „Szkoda, ¿e rozwaliliœcie to bagno, potrzebujê siê wysraæ”. [Read More]

Tags:

BAL WSCHODNIOEUROPEJSKI

  BAL WSCHODNIOEUROPEJSKI


1 CZERWCA 2001 (PIATEK), g. 19.00 SQUAT ROZBRAT, ul. Pulaskiego 21a, Poznan

Zapraszamy na koncert z cyklu “BAL WSCHODNIOEUROPEJSKI” wystapia:

GRABA – Krzysztof Grabowski, poeta, muzyka Pidzamy Porno SPICHKI – folk punk po rosyjsku z Wilna JEROFIEJEW – pop techno eksperyment z Rozbratu DJ DZIALKOWIEC – dancing rub a dub stajla inna Wilda getto + kilka niespodzianek w trakcie imprezy w Klubie “Kulawy Mul” otwarcie wystawy fotografii Piotra Rynca i pokazy polskich niezaleznych produkcji filmowych

!!!ZAPRASZAMY!!!

wstep: ok. 8 zl

organizacja: Centrum Inicjatyw srodkowoeuropejskich “Axis Mundi”

[squat!net]


Piknik na Kromera

  Piknik na Kromera


Trwa okupacja budynku przy ul. Kromera we Wroclawiu. Od czasu porannej relacji, powstaly nowe barykady – równiez skonstruowana z trabanta barykada na zewnatrz budynku. Na podwórku przed squatem trwa w tej chwili piknik, w którym uczestniczy kilkadziesiat osób. Okupujacy od rana budynek squatersi wciaz siedza wewnatrz. Wywieszono wiele transparentów, m. in. Eksmisje stop, Domy sa dla ludzie, nie dla zysku.

Policja na razie nie zagladala na Kromera – zawiadomiona przez dziennikarzy bêdzie siê jednak musiala pojawiæ albo chociaz wypowiedziec w sprawie powrotu squatersów do budynku.

Na www.poprostu.pl jest pare zdjec z okupacji…

[squat!net]


re-okupacja kromera

  re-okupacja kromera


Milo mi zakomunikowac, ze od paru godzin znowu istnieje sklot Kromera. Kilkadziesiat osob (rowniez z innych miast i z Niemiec) zabarykadowalo sie wewnatrz budynku. Popoludniu odbedzie sie rowniez piknik na zewnatrz sklotu (organizowany przez inna grupe). Na razie policja nie interweniowala. Czekamy na rozwoj wypadkow.

[squat!net]


M 1 w Warszawie

  M 1 w Warszawie


W demonstracji pierwszomajowej w Warszawie uczestniczy³o kilkaset osób – z pocz±tku i na koñcu liczba ta bli¿sza by³a 500, ale w pewnym momencie marszu, gdy przy³±czyo siê do niego wielu warszawiaków, demonstrantów mog³o byæ nawet tysi±c.

Na przedzie pochodu sz³y radical cheerleaders, które oprócz artystycznej pe³ni³y funkcje komunikacyjne. Równie¿ z przodu maszerowa³a dru¿yna samby. Obecny równie¿ by³ czarny blok, maj±cy broniæ demonstracji przed atakiem. Demonstranci zachowywali siê spokojnie – jedynie w stronê Ambasady Amerykañskiej polecia³y butelki z bia³± substancj±.

Od pocz±tku manifestacja przebiega³a w nerwowej atmosferze – policja zablokowa³a j± ju¿ na samym wstêpie. Podobne blokady z niewiadomych przyczyn policja powtarza³a co kilkana¶cie minut. Poza tym policjanci usi³owali zwêziæ pochód i nie wypuszczali co bardziej radykalnie wygl±daj±cych uczestników poza jego obrêb. Bezustannie dochodzi³o do dyskusji i przepychanek. Dwukrotnie takie pojedyncze przepychanki przerodzi³y siê w lekkie starcia – kiedy to policja zatrzyma³a osobnika z psem oraz pó¼niej – kiedy zatrzymano Marka Kurzyñca. Wtedy to parê osób zosta³o brutalnie potraktowanych, dosta³o siê tak¿e paru policjantom.

Po zatrzymaniu Kurzyñca – obok Ambsady Brytyjskiej – demonstranci zatrzymali siê, zapowiadaj±c, ¿e nie rusz±, dopóki nie zostanie on uwolniony. Wtedy pochód przekszta³ci³ siê w street party. Kurzyniec bardzo szybko wyszed³ na wolno¶æ, zanim jednak dotar³ do pochodu wydarzy³ siê kolejny incydent.

Policjanci nie chcieli mianowicie wypu¶ciæ z demonstracji dziewczyn, które chcia³y udaæ siê za potrzeb±. B³aha z pozoru przepychanka, która siê wywi±za³a, aby wypu¶ciæ dziewczyny, przekszta³ci³a siê w skatowanie jednego z uczestników demonstracji przez policjê.

Pod URM, w kierunku którego ruszyli demonstranci po uwolnieniu Kurzyñca, demonstracja rozwi±za³a siê.

wiadomosci.poprostu.pl


Tags:

Manifestacja 1 maja w Warszawie

  Manifestacja 1 maja w Warszawie


Organizator legalnej i pokojowej demonstracji 1 maja w Warszawie, Piotr “Piszpunt” Rachwalski z Komitetu M1 po brutalnym pobiciu przez policjê trafi³ do szpitala. Krótko po skatowaniu przez kilku policjantów Piotr Rachwalski straci³ przytomno¶æ, policja nie udzieli³a mu pomocy, pogotowie ratunkowe, zosta³o wezwane przez uczestników demonstracji.

Lekarz s±dowy w obdukcji stwierdzi³ m.in. liczne rany i krwiaki na g³owie i szyi, podejrzenie z³amania ko¶ci ¿eber po stronie prawej, liczne siniaki na obu nogach, podejrzenie wstrz±su mózgu. Stwierdzi³ on tak¿e naruszenie czynno¶ci cia³a powy¿ej siedmiu dni (art. 157 p. 1).

Rany i obra¿enia powsta³y w wyniku niezgodnych z prawem uderzeñ pa³k± policyjn±, kopniê oraz uderzania g³ow± o asfalt.

Obecnie poszkodowany po wypisaniu, na w³asn± pro¶bê, ze szpitala kontynuuje rekonwalescencjê w domu.

Przeciwko sto³ecznej policji zostanie z³o¿ony wniosek o wszczêcie postêpowania karnego i ukaranie policjantów winnych pobicia, a tak¿e zostanie z³o¿ony wniosek cywilny o odszkodowanie przeciwko szefowi zabezpieczenia demonstracji.

Prosimy fotoreporterów o kontakt w sprawie zdjêæ z pobicia naszego kolegi.

Piotr “Piszpunt” Rachwalski jako absolwent Helsiñskiej Szko³y Praw Cz³owieka, by³y radny i wieloletni dzia³acz organizacji spo³ecznych zajmowa³ siê prawn± i porz±dkow± stron± organizacji demonstracji 1 maja.

INFORMACJA PRASOWA


Tags:

Festiwal na Wagenburgu

  Festiwal na Wagenburgu


30. 04. 2001 w³asne We Wroc³awiu od dwóch dni trwa festiwal sk³oterski. Okazj± do jego zorganizowania sta³o siê stworzenie Wagenburga, czyli zask³otowanego kawa³ka ziemi, na którym stawia siê przystosowane do mieszkania wagony. Bêdzie to pierwsze tego typu miejsce w Polsce chocia¿ w Europie Zachodniej istnieje wiele wagenburgów.

W trakcie festiwalu trwaj± koncerty muzyki punk-rockowej i industrialnej, sound-systemy a tak¿e i spokojniejsze wystêpy. Wczoraj w nocy ku uciesze uczestników festiwalu po dwudniowej podró¿y dotar³y w koñcu, jad±ce z Berlina, wagony. W festiwalu uczestniczy kilkaset osób.

www.wiadomosci.poprostu.pl