Londyn: Ewikcja Fabryki Guzików

Ewikcja Fabryki Guzików w Londynie

Policyjna kampania przemocy wobec anty- kapitalistów rozpoczê³a w weekend, kiedy napadniêto na squattersk¹ spo³ecznoœæ i, z pomoc¹ zarz¹dców maj¹tku oraz w³aœcicieli budynków, zniszczono dawn¹ fabrykê guzików, obecnie zamieszka³¹ przez squattersów. Do zdemolowania czêœci budynku u¿yto koparek.

Dwieœcie(jak poda³ Sunday Telegraph) albo 150 (wersja z Sunday Times) oficerów zosta³o zmobilizowanych do napadu na Button Factory, mimo, ¿e budynek uchodzi³ za opuszczony. Do przemocy, zniszczenia i dewastacji posiad³oœci u¿yto policjantów z Metropolitan, City i British Transport Police (jak twierdzi BBC), b¹dŸ te¿ Oddzia³ów Specjalnych nadzorowanych przez M15 (tak z kolei pisa³ Sunday Times), albo te¿ policji szturmowej (wed³ug Sunday Telegraph). „Mamy za sob¹ prawo i mo¿emy rozpierdoliæ, co tylko nam siê ¿ywnie podoba”- wysapa³ zlany potem od nadmiernego wysi³ku policjant, drugi zaœ pan w niebieskim mundurku doda³: „Szkoda, ¿e rozwaliliœcie to bagno, potrzebujê siê wysraæ”.

Historia londyñskiego squattingu jest d³uga, zw³aszcza w samym Brixton. Stara fabryka guzików, by³a jednym z g³ównych (obok Cool Tan- nazwanym tak od zajmowanego budynku by³ej fabryki olejków do opalania*) miejsc spotkañ, artystycznych i towarzyskich centrów londyñskiej sceny. Niestety, w ostatnich latach, polityka lokalnych radnych, by zamieniæ Brixton w wysokop³atn¹ dzielnicê dla yappiszonów, zaowocowa³a licznymi ewikcjami squattersów.

Od ponad piêtnastu lat anarchiœci squattowali i systematycznie oblegali 121 centrum na Railton Road w dzielnicy Brixton. Zgodnie z prawem, przez zasiedzenie budynek powinien przejœæ na w³asnoœæ „okupantów”. Lambeth Council jednak zadecydowa³, ¿e nowy kompleks sklepów bêdzie bardziej istotny dla przysz³oœci Brixton, ni¿ lokalna, mieszkaj¹ca tu spo³ecznoœæ.

Wielkie pieni¹dze s¹ wa¿niejsze od maluczkich ludzi. I jak zawsze bêdzie pod rêk¹ policja z jej „legaln¹” przemoc¹, która zwykle towarzyszy ewikcjom. Od wielu lat konsule miejscy zatrudniaj¹ profesjonalnych „ch³opców od brudnej roboty”, których praca polega na kontrolowaniu, czy raz zniszczone ewikcj¹ squaty nie zosta³y zajête ponownie. Mog¹ oni, na przyk³ad, zalaæ cementem toalety, albo wyburzyæ fundamenty.

Teraz, po zniszczeniu The Button Factory, us³yszeliœmy, ¿e „policja bêdzie nadzorowaæ okolice w trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców”. Zabawne- ci sami gliniarze, którzy wedle zwyczaju pa³uj¹ zamykanych w aresztach mieszkaj¹cych tu Czarnych.

Tags: