Manifestacja 1 maja w Warszawie

  Manifestacja 1 maja w Warszawie


Organizator legalnej i pokojowej demonstracji 1 maja w Warszawie, Piotr “Piszpunt” Rachwalski z Komitetu M1 po brutalnym pobiciu przez policjê trafi³ do szpitala. Krótko po skatowaniu przez kilku policjantów Piotr Rachwalski straci³ przytomno¶æ, policja nie udzieli³a mu pomocy, pogotowie ratunkowe, zosta³o wezwane przez uczestników demonstracji.

Lekarz s±dowy w obdukcji stwierdzi³ m.in. liczne rany i krwiaki na g³owie i szyi, podejrzenie z³amania ko¶ci ¿eber po stronie prawej, liczne siniaki na obu nogach, podejrzenie wstrz±su mózgu. Stwierdzi³ on tak¿e naruszenie czynno¶ci cia³a powy¿ej siedmiu dni (art. 157 p. 1).

Rany i obra¿enia powsta³y w wyniku niezgodnych z prawem uderzeñ pa³k± policyjn±, kopniê oraz uderzania g³ow± o asfalt.

Obecnie poszkodowany po wypisaniu, na w³asn± pro¶bê, ze szpitala kontynuuje rekonwalescencjê w domu.

Przeciwko sto³ecznej policji zostanie z³o¿ony wniosek o wszczêcie postêpowania karnego i ukaranie policjantów winnych pobicia, a tak¿e zostanie z³o¿ony wniosek cywilny o odszkodowanie przeciwko szefowi zabezpieczenia demonstracji.

Prosimy fotoreporterów o kontakt w sprawie zdjêæ z pobicia naszego kolegi.

Piotr “Piszpunt” Rachwalski jako absolwent Helsiñskiej Szko³y Praw Cz³owieka, by³y radny i wieloletni dzia³acz organizacji spo³ecznych zajmowa³ siê prawn± i porz±dkow± stron± organizacji demonstracji 1 maja.

INFORMACJA PRASOWA


Tags: