Festiwal na Wagenburgu

  Festiwal na Wagenburgu


30. 04. 2001 w³asne We Wroc³awiu od dwóch dni trwa festiwal sk³oterski. Okazj± do jego zorganizowania sta³o siê stworzenie Wagenburga, czyli zask³otowanego kawa³ka ziemi, na którym stawia siê przystosowane do mieszkania wagony. Bêdzie to pierwsze tego typu miejsce w Polsce chocia¿ w Europie Zachodniej istnieje wiele wagenburgów.

W trakcie festiwalu trwaj± koncerty muzyki punk-rockowej i industrialnej, sound-systemy a tak¿e i spokojniejsze wystêpy. Wczoraj w nocy ku uciesze uczestników festiwalu po dwudniowej podró¿y dotar³y w koñcu, jad±ce z Berlina, wagony. W festiwalu uczestniczy kilkaset osób.

www.wiadomosci.poprostu.pl