Grecja, Francja, Szwajcaria, Finlandia, Niemcy, Polska: Nowe akcje solidarnościowe z powstańcami w Brazylii / Zaproszenie do Gdańska na 25 czerwca


W ostatnich dniach miały miejsce nowe akcje bezpośrednie i przeciwko FIFA i jej Puchar Świata w geście solidarności z rewoltami w Brazylii.
[Read More]

Squat w centrum Helsinek

  Squat w centrum Helsinek


Popo³udniow¹ por¹ w sobotê 1 wrzeœnia 2001 grupa ok. 50 osób zajê³a dom w centrum Helsinek. Budynek usytuowany jest w piêknym parku a la goœciniec szpitala psychiatrycznego, niedaleko biura Nokii. Stoi pusty od 2 lat. Oferta przed³o¿ona w³aœcicielom w grudniu 2000r., by wynajmowali go m³odym ludziom na mieszkania, zosta³a odrzucona. Operacja przebieg³a raczej ³agodnie wyj¹wszy kilka trudnoœci, jak np. oficer obrony gro¿¹cy wyrzuceniem nowych mieszkañców. Dom wydaje siê byæ w znakomitym stanie. Otwarto, póki co, trzy mieszkania, bêd¹ s³u¿yæ jako sypialnia, jadalnia i spe³niaæ kilka innych najwa¿niejszych potrzeb. Squattersi planuj¹ zajêcie parteru na pokój goœcinny dla wszystkich w charakterze np. cafe. Woda i pr¹d by³y w budynku. Zosta³y demonstracyjnie odciête w imieniu w³aœciciela domu. Policja utrzymuje zakaz wchodzenia do budynku kogokolwiek poza znanymi z nazwiska, spisanymi przy squatowaniu, osobami oraz wnoszenia czegokolwiek poza jedzeniem. Nawet œpiwory i papierosy s¹ zakazane. Choæ restrykcje wydaj¹ siê byæ surowe, trudno je utrzymaæ, zw³aszcza wieczorow¹ por¹. Jeœli bêd¹ problemy z policj¹, mieszkañcy mog¹ zawsze wspi¹æ siê na dach, sk¹d praktycznie nie ma bezpiecznego zejœcia.

Kotto ry; Stowarzyszenie na rzecz zajmowania pustostanów do powszechnego u¿ytku

[squat!net]