Squat w centrum Helsinek

  Squat w centrum Helsinek


Popo³udniow¹ por¹ w sobotê 1 wrzeœnia 2001 grupa ok. 50 osób zajê³a dom w centrum Helsinek. Budynek usytuowany jest w piêknym parku a la goœciniec szpitala psychiatrycznego, niedaleko biura Nokii. Stoi pusty od 2 lat. Oferta przed³o¿ona w³aœcicielom w grudniu 2000r., by wynajmowali go m³odym ludziom na mieszkania, zosta³a odrzucona. Operacja przebieg³a raczej ³agodnie wyj¹wszy kilka trudnoœci, jak np. oficer obrony gro¿¹cy wyrzuceniem nowych mieszkañców. Dom wydaje siê byæ w znakomitym stanie. Otwarto, póki co, trzy mieszkania, bêd¹ s³u¿yæ jako sypialnia, jadalnia i spe³niaæ kilka innych najwa¿niejszych potrzeb. Squattersi planuj¹ zajêcie parteru na pokój goœcinny dla wszystkich w charakterze np. cafe. Woda i pr¹d by³y w budynku. Zosta³y demonstracyjnie odciête w imieniu w³aœciciela domu. Policja utrzymuje zakaz wchodzenia do budynku kogokolwiek poza znanymi z nazwiska, spisanymi przy squatowaniu, osobami oraz wnoszenia czegokolwiek poza jedzeniem. Nawet œpiwory i papierosy s¹ zakazane. Choæ restrykcje wydaj¹ siê byæ surowe, trudno je utrzymaæ, zw³aszcza wieczorow¹ por¹. Jeœli bêd¹ problemy z policj¹, mieszkañcy mog¹ zawsze wspi¹æ siê na dach, sk¹d praktycznie nie ma bezpiecznego zejœcia.

Kotto ry; Stowarzyszenie na rzecz zajmowania pustostanów do powszechnego u¿ytku

[squat!net]


Jodenbreestraat na ulicy?S.O.S.!

  Jodenbreestraat na ulicy?S.O.S.!


Na ulicy Jodenbreestraat24 w Amsterdamie dzia³a kilka niekomercyjnych, alternatywnych miejsc: klub internetowy ASCII, ksiêgarnia Fort von Sjakoo oraz organizacja Window to Europe. Wszystkie one otrzyma³y ostatnio urzêdowe pismo zawiadamiaj¹ce o dziesiêciokrotnej podwy¿ce czynszu. Decyzjê podjê³a korporacja mieszkaniowa miasta Housing Corporation Amsterdam. Od 1 wrzeœnia ASCII p³aciæ powinno ju¿ nie f580, ale absurdaln¹ cenê F5100. Zarówno w ASCII, jak i w Fort von Sjakoo pracuj¹ wolontariusze, nie staæ ich na pewno na taki czynsz. Co gorsza, podwy¿ka ta musi spowodowaæ upadek dotychczasowych niedochodowych inicjatyw. Wiadomo, ¿e oprócz dzia³aj¹cych na Jodenbreestraat, inne niekomercyjne przedsiêwziêcia s¹ przez Housing Corporation brutalnie usuwane z centrum miasta przy pomocy drastycznie podwy¿szanych cen wynajmu. W wyniku zaistnia³ej sytuacji mile widziane i bardzo potrzebne s¹ wszelkie pomys³y na wsparcie – poparcie tych miejsc i ich walki o przetrwanie. ASCII startowa³o na Herengracht, by w styczniu 2000r. przenieœæ siedzibê na Jodenbreestraat24. Pracuj¹cy tam s¹ wolontariuszami, dotychczas uda³o siê ASCII oraz s¹siaduj¹cej ksiêgarni i Organizacji zachowaæ autonomicznoœæ i profil non- profitowy. ACSII umo¿liwia wszystkim swobodny dostêp do internetu, wspomaga komunikacjê i wspó³pracê aktywistom i autonomicznym spo³ecznoœciom. Raz w tygodniu prowadzi godzinny program informacyjny na falach radiowych, w ka¿d¹ niedzielê audycjê eksperymentalnego jazzu. Prowadzi tak¿e liczne kursy komputerowe, m.in. popularn¹ Genderchanger Academy, kurs obs³ugi komputera dla kobiet(walka z technofobi¹ wœród kobiet!).Pomaga rozkrêcaæ internetowe projekty, nowe, spo³eczne inicjatywy twórców komputerowych programów i stron, jak np. indymedia. Wiêkszoœæ sprzêtu pochodzi z „recyklingu” na dowód tego, ¿e nie trzeba mieæ koniecznie najmodniejszego, najdro¿szego komputera, stare i przysposobione(a tego mo¿na siê nauczyæ) wystarcz¹. Fort von Sjakoo jest najlepiej wyposa¿on¹ alternatywn¹ ksiêgarni¹ i infoshopem w Amsterdamie, niez³¹ skarbnic¹ wiedzy dla aktywistów i nie tylko. Housing Corporation Amsterdam nie ma prawa podwy¿szaæ czynszu zwyk³ym mieszkañcom, mo¿e natomiast decydowaæ o op³atach za biura i podnosiæ je do rynkowego poziomu. W praktyce oznacza to, ¿e wszystkie biura musz¹ przynosiæ, ich zdaniem, zysk. Do tego prowadzi zastosowana wobec nas polityka. Przez lata ca³e Jodenbreestraat by³a brudn¹, zapyzia³¹ ulic¹ pe³n¹ wal¹cych siê budynków. Ostatnio miasto zmienia jej oblicze. Burzone s¹ stare domy, budowane nowe. Narkomani zostali wykopsani z okolicy, by ta sta³a siê turystyczna. Nied³ugo zacznie siê budowa supermarketów z du¿ych sieci Blokker i Albert Hejn. Cena za metr wzros³a w rekordowym tempie dziesiêciokrotnie. Dla spo³ecznych, niedochodowych przedsiêwziêæ jest to jednoznacznie zabójcze. Jedyn¹ szans¹ dla nich pozostaje stworzenie przez w³adze miasta osobnej kategorii wynajmu dla socjalnych inicjatyw non-profit. ACSII, ksiêgarnia Het Fort von Sjakoo oraz organizacje Window to Europe, a tak¿e Juggeling Association ¿¹daj¹ wycofania decyzji o tej absurdalnej podwy¿ce. Wszelkie wsparcie i w³asne pomys³y na nie bêdzie przyjête z wdziêcznoœci¹ i niezwykle potrzebne. To, co mo¿na zrobiæ ju¿ teraz, to wys³aæ w³asn¹ opiniê na temat ¿¹danej podwy¿ki do dyrekcji Woningbedrijf Amsterdam i przes³aæ kopiê swojego listu do ASCII. Oto adresy:

Woningbedrijf Amsterdam Muntendamstraat 1 1091DR AmsterdamPostbus 94278 1090GG Amsterdam Fax 020-6630829 e-mail: binnenstad [at] woningbedrijf-amsterdam [dot] nl ASCII Jodenbreestraat 24 sous 1011NK Amsterdam e-mail: ascii [at] squat [dot] net http://www.squat.net/ascii

International Bookshop Het Fort van Sjakoo Jodenbreestraat 24 1011NK Amsterdam Telefoon: 020-6258979 Fax: 020-6203570 e-mail: sjakoo [at] xs4all [dot] nl http://www.xs4all.nl/~sjakoo

Jeœli chcecie mieæ aktualne dane co dzieje siê na Jodenbreestraat24, mo¿ecie wpisaæ siê na dwie listy: sjakoo-announce [at] squat [dot] net ascii-announce [at] squat [dot] net

[squat!net]


6 pazdzernika: impreza na squacie w Gliwicach

  6 pazdzernika: impreza na squacie w Gliwicach


Squat “Krzyk” ma zaszczyt serdecznie zaprosic na swoje 3 letnie urodziny (choz zasadniczo bedzie to raczej stypa, co, mamy nadzieje, wcale nie znaczy, ze zabawa bedzie kiepska) !!!! W ramach imprezy oczywiscie koncert – zagraja m.in.: SelfHate, Infekcja, Nihilizm, Taumaturgia, Koniec swiata, Sad, Rzeznia, Spasi Sohrani,… Beda tez: filmy, hip-hop party (zagraja zreszta 3 lokalne kapele hip-hopowe), bar, vegan jedzonko, nocny fire-show w wykonaniu grupy Los Fakiros De La Muerte! Istnieje mozliwosc przekimania. Impreza jest planowana na calonocna. A kiedy? juz 6 pazdziernika (sobota), start planowany na 16.00 A gdzie ? Squat Krzyk, Gliwice, ul.Sienkiewicza 25 Wjazd ??? ano wynosi dyszk czyli 10 zl Jak trafic ? squat znajduje sie w okolicy parku Chopina, Palmiarni i szpitala onkologicznego, jest to niedaleko dworca PKP, jedna z drog (najszybsza od dworca PKP) moze byc taka: idac od dworca przed siebie wchodzi sie w ulice Zwyciestwa, idac nia nalezy skrecic w pierwsza ulice w prawo czyli w ulice Dubois i do jej konca (po lewej stronie ulicy Dubois bedzie najpierw targowisko (tzw. Balcerek) a za nim park Chopina, po drodze mija sie te Palmiarnie), a nastepnie nalezy skrecic w lewo i dojsc do parkingu szpitala onkologicznego, a tym samym do squatu, jakby cie mieli problemy z trafieniem to pamietajcie, ze kto pyta nie bladzi! – ZAPRASZAMY – !

[squat!net]


Tags:

RAWA (Rewolucyjne Stowarzyszenie Kobiet Afganistanu)

  RAWA (Rewolucyjne Stowarzyszenie Kobiet Afganistanu)


11 wrzesnia, 2001 swiat zostal ogluszony przerazajacym atakiem terrorystycznym na USA. RAWA sklada, wraz z reszta swiata, wyrazy smutku i potepienia za ten barbarzynski akt przemocy i terroru. RAWA poprzednio ostrzegala, ze Stany Zjednoczone nie powinny popiera najbardziej zdradzieckich, najbardziej zbrodniczych, najwiekszego przeciwnika demokracji i praw kobiet, islamskich fundamentalistycznych partii, poniewaz, obydwie, zarowno Jehadi i Talibowie popelnili kazdy mozliwy typ ohydnego przestepstwa przeciwko naszym ludziom, nie poczuja oni zadnego wstydu w popelnianiu takich przestepstw przeciwko Amerykanom ktorych oni uwazaja za “niewiernych”. W celu zysku i utrzymania wlasnej wladzy, ci barbarzynscy zbrodniarze sa gotowi z latwoscia uczynic najwieksze przestepstwa.

Niestety musimy powiedziec, ze to rzad Stanow Zjednoczonych ktory popieral pakistanskiego dyktatora Gen Zia-ul Haq w tworzeniu tysieca religijnych szkol z ktorych to narodzil sie zal ek istniejacych Talibow. W prostej linii, jak kazdemu wiadomo, Osama Bin Laden byl “oczkiem” w oku CIA. A co jest bardziej bolesne, amerykanscy politycy nie wyniesli nauki z wlasnej pro-fundamentalistycznej polityki w naszym kraju i ciagle popieraja te, lub inna fundamentalistyczna grupe lub lidera. Naszym zdaniem, jakiekolwiek poparcie dla fundamentalistycznych Talibow i Jehadinow jest obecnie podeptaniem demokracji, praw kobiet i wartosci praw czlowieka.

Jezeli zalozenia, ze podejrzenia terrorystycznego ataku pochodza spoza USA, nasze stale twierdzenie, ze terrorysci fundamentalijscy zechca po re wlasnego stworce, sprawdzaja sie kolejny raz.

Rzad Stanow Zjednoczonych powinien wziac pod uwage przyczyny tego straszliwego wypadku, ktory nie byl pierwszym, i zapewne nie byl ostatnim. USA powinno zaprzestal wspierania afganskich terrorystow i ich zwolennikow, raz na zawsze.

Obecnie Talibowie i Osama sa oficjalnie, pierwszymi podejrzanymi przez USA o te zbrodnia, czy USA podejmie na Afganistan wojskowy atak podobny do tego z 1998 roku i zabije tysiace niewinnych Afganow za przestepstwa popelnione przez Talibow i Osamaa? Czy Stany Zjednoczone mysla, ze tego rodzaju atak, pozbawienie tysieca, biednych i niewinnych mieszkancow Afganistanu i ofiar, bedzie zdolne wyprzec przyczyny terroryzmu, czy tez pozwoli terroryzmowi rozwinac sie na wieksza skala?

Z naszego punktu widzenia rozlegly i slepy atak wojsk na kraj kt¢ry spotyka sie ze stalymi katastrofami od ponad dwoch dekad nie bedzie przyczyna dumy. Nie myslimy, ze taki atak bedzie wyrazeniem woli Amerykanow.

Rzad USA i obywatele powinni wiedziec, ze istnieje obszerna roznica pomiedzy biednymi i zniszczonymi ludzmi Afganistanu a terrorystami, Jehadinami i Talibami.

Kiedy ponownie oglaszamy nasze wyrazy solidarnosci i glebokiego smutku z obywatelami USA, wierzymy, ze zaatakowanie Afganistanu i zabijanie jego najbardziej zniszczonych i pozbawionych srodkow do zycia obywateli nie jest w stanie zmniejszyc zalu Amerykan¢w. Szczerze wierzymy, ze Amerykanie sa w stanie rozroznic lud Afganistanu od garstki terrorystow fundamentalistycznych. Nasze serca sa skierowane do Amerykanow.

SKONCZYC Z TERRORYZMEM !

Rewolucyjne Stowarzyszenie Kobiet Afganistanu (RAWA)

14 wrzesnia, 2001 r.

RAWA (the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) powstalo w 1977 roku w Kabulu, w Afganistanie jako niezale na polityczno-spoleczna organizacja Afganskich kobiet walczacych o prawa czlowieka i spoleczna sprawiedliwosc w Afganistanie. Zalozycielami organizacji byly Afganskie intelektualistki pod przewodnictwem Meeny, ktora zostala zamordowana w Pakistanie przez afganskich agentow KGB i grupe fundamentalistow. RAWA jest organizacja pro-demokratyczna, pro-wolnosciowa, pro-pokojowa. RAWA zajmuje sie tworzeniem opieki zdrowotnej, edukacja i rozwoju gospodarczego. RAWA, w roku 2000 otrzymala Order Praw Czlowieka od rzadu francuskiego. W lipcu tego roku, przedstawicielki organizacji odwiedzily Stany Zjednoczone na zaproszenie organizacji walczacych o prawa czlowieka, jednak, zaden czlonek rzadu czy tez tzw. establishmentu, nie raczy sie z nimi spotkac. (wiecej informacji na temat rawy (min.petycja, zdj cia, opis obecnej sytuacji w Afganistanie) – www.rawa.org) Lud Afganistanu nie ma nic wspolnego z Osama Bin Laden i jego wspolnikami

[squat!net]


demonstracja antyfaszystowska w Warszawie

  demonstracja antyfaszystowska w Warszawie


Nurt Lewicy Rewolucyjnej, Stowarzyszenie Romow Polskich a takze srodowiska antyfaszystowskie zapraszaja na demonstracje antyfaszystowska. Odbedzie sie ona 14 wrzesnia 2001 o godzinie 17 00 pod ambasada Slowacji, ul. Litewska 6. Solidaryzujemy sie ze slowackim Romem “lewicowcem” Mario Bango. Rok temu 14 wrzesnia zostal zaatakowany przez skinheada. W obronie wlasnej musial posunac sie do zabojstwa rasistowskiego bandyty. Teraz siedzi za to w wiezieniu. Slowacki wymiar “sprawiedliwosci”; pokaza swoje wredne oblicze. Na calym swiecie 14 go odbeda sie akcje solidarnosciowe. Mario zasluguje na to, zeby wszyscy, ktorzy brzydza sie wszelkiego rodzaju ksenofobi stawili sie tego dnia pod ambasada i okazali swoj sprzeciw wobec rasizmu i opresyjnej polityki (nie tylko slowackiego) rzadu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspolpracy. Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem tengu611 [at] hotmail [dot] com lub bolszewikmln [at] poczta [dot] onet [dot] pl

[squat!net]


São Paulo (Brazylia): Policja atakuje najwiêkszy sk³ot Ameryki

Najwiêkszy zask³otowany teren w Ameryce Po³udniowej – zamieszkiwany przez oko³o dziewiêæ tysiêcy rodzin! – zosta³ w ubieg³y poniedzia³ek zaatakowany przez brazylijsk± policjê z Sao Paulo.

Sk³ot Anita Garibaldi, w Guarulhos, zaatakowali funkcjonariusze, którzy – wbrew przepisom – nie posiadali identyfikatorów rozpoznawczych. Tak¿e numery rejestracyjne policyjnych aut zosta³y zas³oniête. Ca³a akcja by³a oczywi¶cie nielegalna. [Read More]

Naziole napadli na squat

  Naziole napadli na squat


Wczoraj, 30 wrzesnia, na De Centrum odbyl sie koncert dwóch austraickich kapel. Mielismy po raz kolejny to szczescie, ze w miedzyczasie odbywal sie mecz na stadionie oddalonym o kilkaset metrów. Zaraz po meczy byly dwie akcje z naziolami, w jednej ktos od nas zaatakowal 8 osobowa grupe, a potem nawial na squat. Naziole bali sie go scigac w te rejony. Parenascie minut pózniej naziole próbowali zaatakowac grupe antyfaszystów na przystanku, ale przeliczyli sie z silami i dostali oklep (m.in celne trafienie cegla prosto w ryje:) ) Pól godziny pózniej okolo 30 z nich pojawilo sie pod squatem rzucajac kamienie. Po ostrzale z dachu naziolstwo wycofalo sie. Jaki byl nas szok, gdy próbujac ich scigac okazalo sie, ze skurwiele zamkneli nas od zewnatrz. To ich tego dnia ocalilo. Jak widac miejsce to zaczyna im coraz bardziej przeszkadzac, a nic specjalnie nie potrafil z tym zrobic. Policja pojawila sie po jakims czasie i krazyla jak glu[pia naokolo, chociaz bylo dokladnie widac, gdzie naziole poszli.

[squat!net]