Jodenbreestraat na ulicy?S.O.S.!

  Jodenbreestraat na ulicy?S.O.S.!


Na ulicy Jodenbreestraat24 w Amsterdamie dzia³a kilka niekomercyjnych, alternatywnych miejsc: klub internetowy ASCII, ksiêgarnia Fort von Sjakoo oraz organizacja Window to Europe. Wszystkie one otrzyma³y ostatnio urzêdowe pismo zawiadamiaj¹ce o dziesiêciokrotnej podwy¿ce czynszu. Decyzjê podjê³a korporacja mieszkaniowa miasta Housing Corporation Amsterdam. Od 1 wrzeœnia ASCII p³aciæ powinno ju¿ nie f580, ale absurdaln¹ cenê F5100. Zarówno w ASCII, jak i w Fort von Sjakoo pracuj¹ wolontariusze, nie staæ ich na pewno na taki czynsz. Co gorsza, podwy¿ka ta musi spowodowaæ upadek dotychczasowych niedochodowych inicjatyw. Wiadomo, ¿e oprócz dzia³aj¹cych na Jodenbreestraat, inne niekomercyjne przedsiêwziêcia s¹ przez Housing Corporation brutalnie usuwane z centrum miasta przy pomocy drastycznie podwy¿szanych cen wynajmu. W wyniku zaistnia³ej sytuacji mile widziane i bardzo potrzebne s¹ wszelkie pomys³y na wsparcie – poparcie tych miejsc i ich walki o przetrwanie. ASCII startowa³o na Herengracht, by w styczniu 2000r. przenieœæ siedzibê na Jodenbreestraat24. Pracuj¹cy tam s¹ wolontariuszami, dotychczas uda³o siê ASCII oraz s¹siaduj¹cej ksiêgarni i Organizacji zachowaæ autonomicznoœæ i profil non- profitowy. ACSII umo¿liwia wszystkim swobodny dostêp do internetu, wspomaga komunikacjê i wspó³pracê aktywistom i autonomicznym spo³ecznoœciom. Raz w tygodniu prowadzi godzinny program informacyjny na falach radiowych, w ka¿d¹ niedzielê audycjê eksperymentalnego jazzu. Prowadzi tak¿e liczne kursy komputerowe, m.in. popularn¹ Genderchanger Academy, kurs obs³ugi komputera dla kobiet(walka z technofobi¹ wœród kobiet!).Pomaga rozkrêcaæ internetowe projekty, nowe, spo³eczne inicjatywy twórców komputerowych programów i stron, jak np. indymedia. Wiêkszoœæ sprzêtu pochodzi z „recyklingu” na dowód tego, ¿e nie trzeba mieæ koniecznie najmodniejszego, najdro¿szego komputera, stare i przysposobione(a tego mo¿na siê nauczyæ) wystarcz¹. Fort von Sjakoo jest najlepiej wyposa¿on¹ alternatywn¹ ksiêgarni¹ i infoshopem w Amsterdamie, niez³¹ skarbnic¹ wiedzy dla aktywistów i nie tylko. Housing Corporation Amsterdam nie ma prawa podwy¿szaæ czynszu zwyk³ym mieszkañcom, mo¿e natomiast decydowaæ o op³atach za biura i podnosiæ je do rynkowego poziomu. W praktyce oznacza to, ¿e wszystkie biura musz¹ przynosiæ, ich zdaniem, zysk. Do tego prowadzi zastosowana wobec nas polityka. Przez lata ca³e Jodenbreestraat by³a brudn¹, zapyzia³¹ ulic¹ pe³n¹ wal¹cych siê budynków. Ostatnio miasto zmienia jej oblicze. Burzone s¹ stare domy, budowane nowe. Narkomani zostali wykopsani z okolicy, by ta sta³a siê turystyczna. Nied³ugo zacznie siê budowa supermarketów z du¿ych sieci Blokker i Albert Hejn. Cena za metr wzros³a w rekordowym tempie dziesiêciokrotnie. Dla spo³ecznych, niedochodowych przedsiêwziêæ jest to jednoznacznie zabójcze. Jedyn¹ szans¹ dla nich pozostaje stworzenie przez w³adze miasta osobnej kategorii wynajmu dla socjalnych inicjatyw non-profit. ACSII, ksiêgarnia Het Fort von Sjakoo oraz organizacje Window to Europe, a tak¿e Juggeling Association ¿¹daj¹ wycofania decyzji o tej absurdalnej podwy¿ce. Wszelkie wsparcie i w³asne pomys³y na nie bêdzie przyjête z wdziêcznoœci¹ i niezwykle potrzebne. To, co mo¿na zrobiæ ju¿ teraz, to wys³aæ w³asn¹ opiniê na temat ¿¹danej podwy¿ki do dyrekcji Woningbedrijf Amsterdam i przes³aæ kopiê swojego listu do ASCII. Oto adresy:

Woningbedrijf Amsterdam Muntendamstraat 1 1091DR AmsterdamPostbus 94278 1090GG Amsterdam Fax 020-6630829 e-mail: binnenstad [at] woningbedrijf-amsterdam [dot] nl ASCII Jodenbreestraat 24 sous 1011NK Amsterdam e-mail: ascii [at] squat [dot] net http://www.squat.net/ascii

International Bookshop Het Fort van Sjakoo Jodenbreestraat 24 1011NK Amsterdam Telefoon: 020-6258979 Fax: 020-6203570 e-mail: sjakoo [at] xs4all [dot] nl http://www.xs4all.nl/~sjakoo

Jeœli chcecie mieæ aktualne dane co dzieje siê na Jodenbreestraat24, mo¿ecie wpisaæ siê na dwie listy: sjakoo-announce [at] squat [dot] net ascii-announce [at] squat [dot] net

[squat!net]