Squattowanie w X Paryżu

W niedzielê o 11.30 rozpoczê³a siê akcja squattowania budynku przy ulicy St. Charles193, w 15 dzielnicy Pary¿a. Ok. 150 osób zajê³o siê okupacj¹ pustego od 4 lat domu, do tej pory w³asnoœci miejskiego konsula. Inni „wyjêci spod praw” zebrali siê pod budynkiem, w którym trwa³y negocjacje z rz¹dem skanduj¹c raz po raz: „jeœli dach nie przecieka, mam prawo tu zamieszkaæ” i „ Przywróæcie prawo w³asnoœci na ¿¹danie” (oba te slogany nawi¹zuj¹ do francuskich przepisów prawnych uchwalonych zaraz po II wojnie œwiatowej, które zezwala³y miastu na zarekwirowanie pustego, opuszczonego przez w³aœciciela budynku. Jako doœæ niebezpieczne nie by³o w praktyce nigdy stosowane, ale nadal oficjalnie jest zapisane, egzystuje jako martwe prawo). Oko³o 16.20 gliniarze i policyjne „robocopy” odjecha³y. Dom zosta³ zajêty. Ta akcja skoñczy³a siê sukcesem, jednak wspólna walka „wyjêtych spod praw” z ró¿nych powodów- ludzi bez papierów, obywatelstwa, domów, pracy- wci¹¿ trwa. Oto grupy, które dzia³aj¹ razem: AGIR ENSEMBLE CONTRE LE CHOMAGE (AC!)= Wspólnymi Si³ami Przeciwko Bezrobociu; COMITE DES SANS- LOGIS(CDSL)= Komitet Bezdomnych; COORDINATION NATIONALE DES SANS- PAPIERS= Narodowa Organizacja „Ludzi Znik¹d”- bez obywatelstwa, „nielegalnych”, nie posiadaj¹cych papierów; DROIT AU LOGEMENT(DAL)= Prawo Do Mieszkania; DROIT DEVANT!= Walcz O Swoje Prawa!; G 10 SOLIDAIRES- grupa solidarnych z „nielegalnymi”. (Od t³umaczki: tekst pierwotnie francuski t³umaczy³am z wersji angielskiej, hase³ nie t³umaczy³am dos³ownie, raczej domyœlaj¹c siê, o co w nich chodzi, trudno znaleŸæ ich bliskoznaczne polskie odpowiedniki).