Skloterke wypuscili

  Skloterke wypuscili


Wroc³aw: Jedna z osób zatrzymanych w czasie poniedzia³kowej eksmisji Kromera zosta³a przeniesiona do aresztu – ma tam zostaæ do 15 kwietnia. Odsiadka ta nie ma jednak zwi±zku z sam± ewikcj± – Pawe³ ‘Czacha’ by³ poszukiwany w zwi±zku z niezap³aconymi kolegiami. Dziewczyna, która równie¿ zosta³a d³u¿ej przytrzymana w izbie zatrzymañ, wysz³a na wolno¶æ wczoraj wieczorem. Nie postawiono jej na razie ¿adnych zarzutów. Sk³otersi wyrzuceni z zajmowanego przez siebie budynku, zapowiadaj± z³o¿enie skarg do prokuratury na dzia³anie policji. Podstaw± bêd± liczne uszkodzenia cia³a, doznane przez kromerowców w czasie policyjnego ataku oraz zdjêcia, przedstawiaj±ce efekt policyjnych dzia³añ w budynku. Policjanci zaprzeczaj±, ¿e u¿yli przemocy, twierdz±c np., ¿e osoba, której pa³k± z³amali nos, pobrudzi³a siê po prostu czerwon± farb±. Na pi±tek na godzinê 14.00 zapowiadana jest na wroc³awskim Rynku manifestacja w sprawie brutalno¶ci policji jak te¿ zasadno¶ci wyrzucenia sk³otersów z Kromera.

PoProstu.pl/Wiadomo¶ci