São Paulo: Smutne wieci z brazylijskiego squatu

Jakiœ czas temu pisaliœmy o gigantycznym, niezwykle zorganizowanym brazylijskim squacie Anita Garibaldi. Niedawno dotar³a do nas taka oto wiadomoœæ: W poniedzia³ek, 8 paŸdziernika na squat wjecha³a policja San Paulo (ROTA). [Read More]

Ewikcja w centrum Helsinek-15.10.2001

  Ewikcja w centrum Helsinek-15.10.2001


Ewikcja helsiñskiego squatu-15.10.2001 Po szeœciu tygodniach u¿ytkowania mieszkañcy squatu Koivula zostali wyrzuceni . Do czasu zasquatowania budynek œwieci³ pustkami ponad dwa lata. Domem zajê³o siê ponad 50 osób, niektórzy tam mieszkali, niektórzy pomagali rozkrêcaæ info-cafe, tworzyæ miejsce spotkañ, warsztatów, lokalnych przedsiêwzieæ. Plany by³y szerokie: otworzyæ stale biuro aktywistów, studio malarskie, filmowe, organizowaæ polityczny klub dyskusyjny- to niektóre z nich. Policja, otrzymawszy zgodê od w³adz helsiñskich, przyby³a o 9.30 z rana, w poniedzia³ek, 15 paŸdziernika, maj¹c nadziejê, ¿e dom jest ju¿ pusty. Pomimo wczeœniejszych obietnic nie zachowa³a œrodków ostro¿noœci podczas likwidacji squatu. W domu przebywa³o 12 osób i zadomowiony królik. Wszyscy zostali bezpardonowo wywaleni, choæ oby³o siê bez „konfrontacji”.

W Finlandii squatting jest nielegalny, ¿adne prawa squattersom nie przys³uguj¹. Aktualnie byli mieszkañcy nie maj¹ gdzie siê podziaæ, tote¿ rozgladaj¹ siê za nastêpnym wolnym lokalem.

[squat!net]


Transport atomowy do Gorleben

  Transport atomowy do Gorleben


W najblizszy weekend jest spodziewany transport odpadow atomowych do Gorleben w Niemczech. W blokadzie transportu bierze zwykle udzial kilkadziesiat tysiecy osob. Miejscowa ludnosc calkowicie popiera protestujacych. Sklepy odmawiaja obslugiwania policjantow, szkoly odmawiaja wynajmowania sal gimnastycznych na noclegi. Za to dla uczestnikow protestow jest orgnizowane wyzywienie i noclegi w szkolach i kosciolach. Kierowcy widzac policje zwalniaja do 30, starajac sie stworzyc korek. Zwykle najzacieklej blokowany jest ostatni 60-km odcinek kolei i odcinek drogowy. Czeste sa akcje sabotazu (rozkopanie drog, plonace barykady, podpalenia mostow, zdarzylo sie nawet zwalenie slupu wysokiego napiecia na droge). W ostatnich tygodniach nieznani sprawcy przeprowadzili kilka akcji ostrzegawczych: pociag osobowy uderzyl w transparent w poprzek torow i wyhamowal przed wielkim iksem – znakiem akcji, w nocy zaplonelo rownoczesnie 7 duzych barykad z brykietow slomy, podpalono tez most. Gorleben znajduje sie na poludnie od Hamburga. W Lunebergu na sobote zapowiedziano pierwsze wydarzenie – demonstracje przeciwko ogloszonemu zakazowi demonstracji. Dojazd z Polski jest latwy. W sobote i niedziele mozna korzystac z biletu weekendowego – 40 DM wazny caly dzien we wszystkich pociagach lokalnych (RE,RB,S,SB), a wiec bez (IR,D,IC,EC,ICE) dla grup do5 osob, autostop jest najlepszy na swiecie. Nalezy zabrac wodoodporne ubranie (zwykle stosowane sa armatki), nie trzeba zabierac jedzenia – bedzie zapewnione. Bedzie tez Rampenplan – holenderska organizacja zalozona specjalnie do zywienia wielotysiecznych protestow antyatomowych. Przydatne sa rowery – zapewniaja latwa komunikacje bez wzgledu na blokady policyjne. Mozna je bezpiecznie przechowac w kazdym domu. za przewoz koleja w dowolnej relacji placi sie 6 DM. Warto zajrzec na niemiecka strone http://www.X1000malquer.de

[squat!net]