Ewikcja w centrum Helsinek-15.10.2001

  Ewikcja w centrum Helsinek-15.10.2001


Ewikcja helsiñskiego squatu-15.10.2001 Po szeœciu tygodniach u¿ytkowania mieszkañcy squatu Koivula zostali wyrzuceni . Do czasu zasquatowania budynek œwieci³ pustkami ponad dwa lata. Domem zajê³o siê ponad 50 osób, niektórzy tam mieszkali, niektórzy pomagali rozkrêcaæ info-cafe, tworzyæ miejsce spotkañ, warsztatów, lokalnych przedsiêwzieæ. Plany by³y szerokie: otworzyæ stale biuro aktywistów, studio malarskie, filmowe, organizowaæ polityczny klub dyskusyjny- to niektóre z nich. Policja, otrzymawszy zgodê od w³adz helsiñskich, przyby³a o 9.30 z rana, w poniedzia³ek, 15 paŸdziernika, maj¹c nadziejê, ¿e dom jest ju¿ pusty. Pomimo wczeœniejszych obietnic nie zachowa³a œrodków ostro¿noœci podczas likwidacji squatu. W domu przebywa³o 12 osób i zadomowiony królik. Wszyscy zostali bezpardonowo wywaleni, choæ oby³o siê bez „konfrontacji”.

W Finlandii squatting jest nielegalny, ¿adne prawa squattersom nie przys³uguj¹. Aktualnie byli mieszkañcy nie maj¹ gdzie siê podziaæ, tote¿ rozgladaj¹ siê za nastêpnym wolnym lokalem.

[squat!net]