Amsterdam: Vrankrijk zagrożony

Niezale¿ne centrum w Amsterdamie zagro¿one Po dwóch latach gróŸb ze strony Miejskiego Konsula i administracji Vrankrijk- niezale¿ne polityczne i kulturalne centrum w Amsterdamie- od 5 stycznia mo¿e zostaæ zamkniêty. Jeœli tak siê stanie, Vrankrijk bêdzie kolejnym zniszczonym przez w³adze miejscem, rezultatem polityki likwidowania wszelkich niezale¿nych inicjatyw. W opinii rz¹du Amsterdam powinien byæ centrum œwiatowego biznesu, turystyki, wy¿szych klas. Wspólne, niezale¿ne przedsiêwziêcia nie maj¹ prawa mieæ miejsca w mieœcie „proEuropejskim”. Od 18 lat Vrankrijk stara³ siê byæ alternatyw¹ dla komercyjnego, po¿eraj¹cego kasê rozrywkowego ¿ycia amsterdamskiego. Razem wziêliœmy za niego odpowiedzialnoœæ i tak ludzie maj¹ gdzie mi³o i bezpiecznie spêdziæ czas. Pracujemy tu jako „wolontariusze”, nie zarabiamy na tym. Szanujemy wszystkich, ktokolwiek i sk¹dkolwiek jest, niezale¿nie od gruboœci portfela i zajmowanego sto³ka. Naszym celem jest byæ nie tylko alternatywnym, ale tak¿e wspó³tworzyæ z innymi grupami spo³eczeñstwo oparte na wspó³pracy i autonomii. Konsul próbuje teraz okie³znaæ takie projekty „normalizuj¹c” je- zmuszaj¹c nas za pomoc¹ policyjnej kontroli do wyst¹pienia o legalizacjê Vrankrijk’u. Jego argument jest doprawdy œmieszny: przecie¿ ka¿dy, kto prowadzi rozrywkowe centra, knajpy, lokale, musia³ zdobyæ licencjê, zaakceptowaæ takie zasady. To bzdura! Vrankrijk nie mo¿e staæ siê czêœci¹ komercyjnego przemys³u rozrywkowego, powinien zostaæ zaakceptowany jako niezale¿ne, polityczne, kulturalne, wolnoœciowe centrum. Zawsze byliœmy otwarci na wspó³pracê ze stra¿¹ po¿arn¹, czy s³u¿bami porz¹dkowymi, ale nigdy nie zaakceptujemy ani policyjnej inwigilacji, ani kontroli naszych goœci. By wymusiæ na nas pos³uszeñstwo wobec swoich zasad, Konsul jest sk³onny ci¹gn¹c ten konflikt, z pracuj¹cymi we Vrankrijk’u i jego zwolennikami. Nie mo¿emy pozwoliæ na to, by rz¹d wymusi³ na nas zmianê profilu dzia³alnoœci, by sprowadzi³ nas si³¹ do jednego, wspólnego mianownika komercyjnego buissnesu. Powinien zrozumieæ, ¿e Amsterdam potrzebuje takich niezale¿nych, non- profitowych inicjatyw jak Vrankrijk, ¿e nie mo¿na si³¹ przekszta³caæ takich miejsc i regulowaæ ich prawami komercyjnego ¿ycia. Teraz, po dwóch latach rozmów, restrykcyjna i represyjna policja zagrozi³y zamkniêciem Vrankrijk’u si³¹. W³adze kilkakrotnie próbowa³y oskar¿aæ i wykluczaæ z politycznej dyskusji dzia³aczy i sympatyków naszego centrum: ostatnio zaraz po ewikcji Kalenderpanden i wczeœniej, w reakcji na protesty podczas szczytu Euro. Ostatnie uspokajaj¹ce s³owa maj¹ce s³u¿yæ wyciszeniu ca³ej sprawy, s¹ dowodem na to, ¿e nie powinniœmy ust¹piæ. Jasne siê sta³o, ¿e politycy miasta bêd¹ blokowaæ wszelkie mo¿liwe dla nas rozwi¹zania, bowiem nie pozwoli³yby im one na kontrolowanie i kawa³ek w³adzy nad Frankrijk’iem. Cokolwiek siê stanie, nie poddamy siê ich ¿¹daniom ani ¿adnej innej formie nacisku ze strony represyjnej polityki miasta. Autonomia i solidarnoœæ Nie dajmy zamkn¹æ Vrankrijk’u! www.vrankrijk.org lub info [at] vrankrijk [dot] org