Prawa Cz³owieka Prawami Kobiet

  Prawa Cz³owieka Prawami Kobiet


10 grudnia to Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka-a zatem tak¿e Praw Kobiet systematycznie ³amanych i ignorowanych na ca³ym swiecie. Póki co tutaj, w Polsce, jestesmy jeszcze na wolnosci, mamy dostêp do przera¿aj±cych informacji o dyskryminacji, zakazach i poni¿aniu, chyba czas najwy¿szy o tym opowiedzieæ g³osno i przy wszystkich, prze³amaæ zmowê milczenia wokó³ tematów tabu- to ona w³asnie knebluje cierpi±cym usta. Przyjdziemy z muzyk±, transparentami, happeningami. Zrobimy du¿o ha³asu, wypowiemy siê wreszcie we w³asnym imieniu na temat naszych praw, a raczej ich braku. Chcemy opowiedzieæ o afgañskich kobietach pozbawionych od 4 lat wszelkich praw obywatelskich, objêtych terrorem Talibów zakazuj±cym im czytaæ, ogl±daæ telewizji, smiaæ siê w obecnosci mê¿czyzn, uczyc siê, pracowaæ, chodziæ do lekarzy, uprawiaæ sportu, podró¿owaæ…Opowiemy o powszechnym kastrowaniu kobiet w muzu³mañskich krajach Afryki i Azji, wycinaniu ³echtaczek, a czêsto tak¿e warg sromowych, a nastêpnie zaszywaniu m³odych dziewczynek. O ich cierpieniu z powodu zaka¿eñ, powik³añ, niemo¿liwosci sikania i krwawienia podczas okresu, depresji, niep³odnosci, smierci. To nie jest kwestia marginalna- na swiecie ¿yje 130 milionów kobiet wykastrowanych no¿ami, ¿yletkami, kamieniami, a nawet zêbami, na ¿ywca, w imiê “tradycji” i wiernosci mê¿czy¼nie. Ich liczba powiêksza siê corocznie o kolejne 2 miliony. Nie pominiemy tematów z naszego podwórka- przemocy domowej, gwa³tów dokonywanych w 33% przez osoby z rodziny, handlu naszymi cia³ami- mapy rynkowej, na której Polska stanowi centralny punkt szlaku wschód- zachód, jednej z najbardziej restrykcyjnej w Europie ustawy antyaborcyjnej. Powiemy o kobietach p³ac±cych za spartaczone, pok±tne zabiegi w kwitn±cym podziemiu, ofiarach gwa³tu i przemocy w rodzinie przes³uchiwanych na komisariatach przez kpi±cych i dowcipkuj±cych mê¿czyzn. Upomnimy siê o nasze prawo do samostanowienia, o nasze cia³a, zdrowie, rozumy. Zapraszamy wszystkich. Przyjd¼cie 10 grudnia o 14.00 pod Pomnik Kopernika, pokrzyczeæ z nami w imieniu tych, o których “sie nie mówi”, a nie przypadkiem odebrano im prawo g³osu. Dowiemy siê wielu ciekawych rzeczy, bêdzie trochê zabawy i sporo prawdziwej zgrozy. Do Zobaczenia!

[squat!net]