Warszawa: Akcja “Food not bombs”

  Warszawa: Akcja “Food not bombs”


22 grudnia br. (pi¹tek) o godz. 12.00 pod gmachem Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (ex Ministerstwo Budownictwa) przy ul. Wspólnej 2 odbêdzie siê pikieta przeciwko polityce mieszkaniowej pañstwa. W pierwszym dniu zimy oraz w przededniu œwi¹t zamierzamy rozda³ ciep³e posi³ki bezdomnym. Pragniemy unaoczniæ urzêdnikom problem bezdomnoœci, popsuæ ich dobry humor przed œwi¹tami. Bêdziemy protestowa³ przeciwko eksmisjom na bruk, planom uwolnienia czynszów, reprywatyzacji zasobów mieszkaniowych oraz zanikowi budownictwa komunalnego. W Polsce ka¿dej zimy zamarza ok. 200 bezdomnych ludzi – jest to dla nas fakt niedopuszczalny. Winê za zaistniaj¹c¹ sytuacjê obarczamy rz¹d.

Organizatorzy

Ulotka:

ILU LUDZI ZAMARZNIE TEJ ZIMY ?!

Co roku w naszym kraju zamarza ok. 200 bezdomnych ludzi. W listopadzie i grudniu br. pierwsi ludzie zmarli ju¿ z wych³odzenia a zima dopiero przed nami. Ostatni taki przypadek, który zdarzy³ siê 17 grudnia br. na warszawskiej Woli jest niezwykle typowy. Zamarz³ na œmieræ cz³owiek nocuj¹cy w œmietniku. Wbrew powszechnej opinii o bezdomnych nie by³ on pijany. Nadu¿ywanie alkoholu jest wygodnym argumentem na uspokajanie sumienia opinii publicznej- jest bezdomny bo pije. Ale postawmy siê w sytuacji cz³owieka bez dachu nad g³ow¹, który nie ma gdzie spêdzi³ nocy, gdzie siê umyæ, trzyma³ rzeczy. Spotyka siê czêsto z agresj¹ spo³eczeñstwa i Policji. Cóœ pozostaje je¿li nie popaœæ w alkoholizm- to znieczula gdy trzeba spêdzi³ kolejn¹ noc na œmietniku. Cz³owiek, który zostanie bezdomnym nie ma ju¿ szansy powróciæ do normalnego ¿ycia. Bez meldunku nie ma mo¿liwoœci znalezienia zatrudnienia. Bez meldunku i zatrudnienia nie ma szansy na opiekê medyczn¹- pozostaje powolne os³abienie, choroby i w koñcu œmieræ. Dziœ wiele mieszkañ stoi pustych. Apartamenty sprzedaj¹ siê s³abo. Stoj puste mieszkania a ludzie zamarzaj¹ na œmietnikach. Niestety mieszkanie jest traktowane obecnie jak towar luksusowy a jest to w koñcu podstawowy element egzystencji ludzkiej. Pañstwo i samorz¹dy wycofa³y siê z mieszkalnictwa komunalnego a pozosta³ych zasobów konsekwentnie siê wyzbywaj¹. To w po³¹czeniu z uwolnieniem czynszów spowoduje wzrost bezdomnoœci – spowoduje kolejne zgony, bowiem trzeba sobie powiedzieæ jasno, ¿e w naszych warunkach klimatycznych eksmisja na bruk to wyrok œmierci.

M³odzi przeciwko bezdomnoœci

Kampania “JEDZENIE ZAMIAST BOMB I MYSLIWCOW”

[squat!net]


Tags: