Warszawa: Akcja “Food not bombs”

  Warszawa: Akcja “Food not bombs”


22 grudnia br. (pi¹tek) o godz. 12.00 pod gmachem Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (ex Ministerstwo Budownictwa) przy ul. Wspólnej 2 odbêdzie siê pikieta przeciwko polityce mieszkaniowej pañstwa. W pierwszym dniu zimy oraz w przededniu œwi¹t zamierzamy rozda³ ciep³e posi³ki bezdomnym. Pragniemy unaoczniæ urzêdnikom problem bezdomnoœci, popsuæ ich dobry humor przed œwi¹tami. Bêdziemy protestowa³ przeciwko eksmisjom na bruk, planom uwolnienia czynszów, reprywatyzacji zasobów mieszkaniowych oraz zanikowi budownictwa komunalnego. W Polsce ka¿dej zimy zamarza ok. 200 bezdomnych ludzi – jest to dla nas fakt niedopuszczalny. Winê za zaistniaj¹c¹ sytuacjê obarczamy rz¹d.

Organizatorzy

Ulotka:

ILU LUDZI ZAMARZNIE TEJ ZIMY ?!

Co roku w naszym kraju zamarza ok. 200 bezdomnych ludzi. W listopadzie i grudniu br. pierwsi ludzie zmarli ju¿ z wych³odzenia a zima dopiero przed nami. Ostatni taki przypadek, który zdarzy³ siê 17 grudnia br. na warszawskiej Woli jest niezwykle typowy. Zamarz³ na œmieræ cz³owiek nocuj¹cy w œmietniku. Wbrew powszechnej opinii o bezdomnych nie by³ on pijany. Nadu¿ywanie alkoholu jest wygodnym argumentem na uspokajanie sumienia opinii publicznej- jest bezdomny bo pije. Ale postawmy siê w sytuacji cz³owieka bez dachu nad g³ow¹, który nie ma gdzie spêdzi³ nocy, gdzie siê umyæ, trzyma³ rzeczy. Spotyka siê czêsto z agresj¹ spo³eczeñstwa i Policji. Cóœ pozostaje je¿li nie popaœæ w alkoholizm- to znieczula gdy trzeba spêdzi³ kolejn¹ noc na œmietniku. Cz³owiek, który zostanie bezdomnym nie ma ju¿ szansy powróciæ do normalnego ¿ycia. Bez meldunku nie ma mo¿liwoœci znalezienia zatrudnienia. Bez meldunku i zatrudnienia nie ma szansy na opiekê medyczn¹- pozostaje powolne os³abienie, choroby i w koñcu œmieræ. Dziœ wiele mieszkañ stoi pustych. Apartamenty sprzedaj¹ siê s³abo. Stoj puste mieszkania a ludzie zamarzaj¹ na œmietnikach. Niestety mieszkanie jest traktowane obecnie jak towar luksusowy a jest to w koñcu podstawowy element egzystencji ludzkiej. Pañstwo i samorz¹dy wycofa³y siê z mieszkalnictwa komunalnego a pozosta³ych zasobów konsekwentnie siê wyzbywaj¹. To w po³¹czeniu z uwolnieniem czynszów spowoduje wzrost bezdomnoœci – spowoduje kolejne zgony, bowiem trzeba sobie powiedzieæ jasno, ¿e w naszych warunkach klimatycznych eksmisja na bruk to wyrok œmierci.

M³odzi przeciwko bezdomnoœci

Kampania “JEDZENIE ZAMIAST BOMB I MYSLIWCOW”

[squat!net]


Tags:

Prawa Cz³owieka Prawami Kobiet

  Prawa Cz³owieka Prawami Kobiet


10 grudnia to Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka-a zatem tak¿e Praw Kobiet systematycznie ³amanych i ignorowanych na ca³ym swiecie. Póki co tutaj, w Polsce, jestesmy jeszcze na wolnosci, mamy dostêp do przera¿aj±cych informacji o dyskryminacji, zakazach i poni¿aniu, chyba czas najwy¿szy o tym opowiedzieæ g³osno i przy wszystkich, prze³amaæ zmowê milczenia wokó³ tematów tabu- to ona w³asnie knebluje cierpi±cym usta. Przyjdziemy z muzyk±, transparentami, happeningami. Zrobimy du¿o ha³asu, wypowiemy siê wreszcie we w³asnym imieniu na temat naszych praw, a raczej ich braku. Chcemy opowiedzieæ o afgañskich kobietach pozbawionych od 4 lat wszelkich praw obywatelskich, objêtych terrorem Talibów zakazuj±cym im czytaæ, ogl±daæ telewizji, smiaæ siê w obecnosci mê¿czyzn, uczyc siê, pracowaæ, chodziæ do lekarzy, uprawiaæ sportu, podró¿owaæ…Opowiemy o powszechnym kastrowaniu kobiet w muzu³mañskich krajach Afryki i Azji, wycinaniu ³echtaczek, a czêsto tak¿e warg sromowych, a nastêpnie zaszywaniu m³odych dziewczynek. O ich cierpieniu z powodu zaka¿eñ, powik³añ, niemo¿liwosci sikania i krwawienia podczas okresu, depresji, niep³odnosci, smierci. To nie jest kwestia marginalna- na swiecie ¿yje 130 milionów kobiet wykastrowanych no¿ami, ¿yletkami, kamieniami, a nawet zêbami, na ¿ywca, w imiê “tradycji” i wiernosci mê¿czy¼nie. Ich liczba powiêksza siê corocznie o kolejne 2 miliony. Nie pominiemy tematów z naszego podwórka- przemocy domowej, gwa³tów dokonywanych w 33% przez osoby z rodziny, handlu naszymi cia³ami- mapy rynkowej, na której Polska stanowi centralny punkt szlaku wschód- zachód, jednej z najbardziej restrykcyjnej w Europie ustawy antyaborcyjnej. Powiemy o kobietach p³ac±cych za spartaczone, pok±tne zabiegi w kwitn±cym podziemiu, ofiarach gwa³tu i przemocy w rodzinie przes³uchiwanych na komisariatach przez kpi±cych i dowcipkuj±cych mê¿czyzn. Upomnimy siê o nasze prawo do samostanowienia, o nasze cia³a, zdrowie, rozumy. Zapraszamy wszystkich. Przyjd¼cie 10 grudnia o 14.00 pod Pomnik Kopernika, pokrzyczeæ z nami w imieniu tych, o których “sie nie mówi”, a nie przypadkiem odebrano im prawo g³osu. Dowiemy siê wielu ciekawych rzeczy, bêdzie trochê zabawy i sporo prawdziwej zgrozy. Do Zobaczenia!

[squat!net]