Kamil Olejnik na wolno¶ci

  Kamil Olejnik na wolno¶ci


Po przes³uchaniu przez prokuratora, opu¶ci³ areszt ¶ledczy. W ¶rodê prokurator przedstawi³ 18 -latkowi zarzut, ¿e 26 wrze¶nia czynnie uczestniczy³ w zbiegowisku w czeskiej Pradze, wiedz±c, ¿e “uczestnicy mog± dokona³ gwa³townych zamachów na funkcjonariuszy policji”.

Grozi za to od 1 miesi±ca do 3 lat pozbawienia wolno¶ci. Prokurator wnioskowa³ o zastosowanie wobec Olejnika dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. S±d przychyli siê do tego wniosku. 18 -latkowi zatrzymano paszport.

(Kamil zosta³ zatrzymany w Pradze podczas staræ czeskiej policji z demonstrantami protestuj±cymi w trakcie szczytu Banku ¶wiatowego i wiatowej Organizacji Handlu. Zarzucono mu chuligañstwo i czynn± napa¶æ na policjanta. Czeski s±d skaza³ go zaocznie na rok wiêzienia i umieszczono go na Pankracu w Pradze – jednym z najciê¿szych czeskich wiêzieñ.

W sprawie Kamila u prezydenta Czech interweniowa³ prezydent Aleksander Kwa¶niewski i rodzice Kamila. O jego uwolnienie bêd przekazanie do Polski stara³y siê równie¿ polska i czeska Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka. Wczoraj ch³opaka przekazano do Polski – ca³y dzieñ przewo¿ono go do Olsztyna, gdzie ma zosta³ zatrzymany w areszcie do czasu przedstawienia mu zarzutów przez prokuraturê. Jego proces odbêdzie siê w Polsce. Dopiero po przedstawieniu zarzutów s±d zdecyduje, czy ch³opak bêdzie móg³ odpowiada z wolnej stopy, czy te¿ pozostanie w areszcie do procesu.

paw 20-11-2000 21:05)

[squat!net]