Weekendowa akcja przeciwko ewikcjom amsterdamskich

Weekend akcji przeciwko eksmisji Kalenderpanden w Holandii

Weekendowa akcja (29.09.00 – 03.10.00) przeciwko ewikcjom amsterdamskich squatów zakoñczy³a siê
dzi¶ spor± demonstracj±. Mimo deszczu oko³o 2500 ludzi zjawi³o siê na g³ównym
placu w Amsterdamie- Dam square. 2500, czyli o 1000 osób wiêcej ni¿ poprzednio,
podczas akcji styczniowej. [Read More]