Krótka historia kolejnego wroc³awskiego squatu

25 lutego powsta³ we Wroclawiu nowy squat. Powsta³ niejako z konieczno¶ci, gdy¿ do koñca lutego mieszkancy squatu “Rejon 69” musieli opu¶ciæ swoje dotychczasowe lokum (teren “Rejonu” zosta³ sprzedany firmie budowlanej, która w marcu chcia³a rozpocz±æ pracê). [Read More]

Tags:

Squat w Wroclawiu

Informacja o squacie we Wroclawiu: Rejon69 (po angielsku)
Squat the world, even in Wroclaw

Hello from Rejon69 Squat-crew. [Read More]

Tags:

Kraków: Demonstracja Federacji Anarchistycznej

Demonstracja Federacji Anarchistycznej przeciw bankiecie w Krakowie – dwie osoby zatrzymani

4 marca, w sobote wieczorem w Krakowie odby³a siê demonstracja Federacji Anarchistycznej przeciwko zorganizowanemu balowi przez bogatych hipokrytów i polityczne szumowiny.
Pierwszy atak policji nast±pi³, gdy zaczêli¶my rozdawaæ bigos na rynku glównym. Zmusili¶my ich do odwrotu. [Read More]