Kraków: Demonstracja Federacji Anarchistycznej

Demonstracja Federacji Anarchistycznej przeciw bankiecie w Krakowie – dwie osoby zatrzymani

4 marca, w sobote wieczorem w Krakowie odby³a siê demonstracja Federacji Anarchistycznej przeciwko zorganizowanemu balowi przez bogatych hipokrytów i polityczne szumowiny.
Pierwszy atak policji nast±pi³, gdy zaczêli¶my rozdawaæ bigos na rynku glównym. Zmusili¶my ich do odwrotu. Drugie starcie mia³o miejsce przed Rada Miasta. Usilowali¶my przerwaæ kordon stra¿ników miejskich, którzy uzyli pa³ek i pie¶ci, odpowiedzielismy petardami i kijami od transparentów. W tym momencie zaatakowa³y nas oddzia³y policji w kaskach i z tarczami. Zostalismy zepchniêci w dalsze rejony miasta – g³ownie planty. W okolicach budynków uniwersyteckich wszyscy zostali otoczeni przez policje, tajniaków i skinów, którzy razem bili demonstrantów. Trzydzie¶ci osób zdola³o siê przedrzeæ, 19 aresztowa³a policja. Siedemnastu wypuszczono tego samego dnia, dwóch zosta³o zatrzymanych na 48 godzin (jeden z FA, drugi z M³odych Socjalistów). Dwie osoby zosta³y ranne. Ranny zosta³ tak¿e stra¿nik miejski i policjant.

Zatrzymani:
ADAM MUCHA: wieloletni uczestnik FA z Krakowa – zosta³ oskarzony o czynn± napa¶æ na policjanta. S±d zdecydowa³, ¿e zostanie osadzony w areszcie tymczasowym do 4 maja br., gdzie bêdzie oczekiwa³ na sprawê. Grozi mu kilka lat wiêzienia. Jego adres:
Areszt sledczy w Krakowie
Ulica Montelupich 7
Kraków
GRZEGORZ RYBAK: cz³onek M³odych Socjalistów z Olsztyna zosta³ oskarzony o czynn± napa¶æ na policjanta, poreczyl za niego posel Piotr Ikonowicz.Sad postanowi³, ¿e bêdzie odpowiada³ z wolnej stopy. Jemu równie¿ grozi wiêzienie.

Adres s±du, do którego mo¿ecie wyslaæ wasze protesty (listy i faksy):
Przewodnicz±cy s±du rejonowego
dla Krakowa ¶ródmie¶cie wydz. II karny
Ulica Przyradzie 7
Kraków
tel: 004812-411-03-40