Amsterdamska wolnosciowa ksiegarnia-do uratowania?

Mamy szansê na Fort van Sjakoo! Ale tylko przy Waszej pomocy!

Ksiêgarnia het Fort von Sjakoo doszła do porozumienia z Zarzšdem Budynków w Amsterdamie(WBA). Czynsz za lokal, w którym mieœci siê ksiêgarnia nie wzroœnie, jak zapowiadano dotšd, o 900%. Dziêkujemy wszystkim za dotychczasowš pomoc w postaci akcji, petycji i politycznego wsparcia. Przed nami kolejne ciêżkie zadanie: czynsz bêdzie wzrastał systematycznie. W styczniu 2003 wzrósł o 100% wobec poprzedniego. Kolejne lata przynosić bêdš podobnš podwyżkê. Ponadto w połowie roku 2003 musimy podjšć decyzjê, czy chcemy kupić lokal za 60% ceny rynkowej oszacowanej przez WBA. Bêdzie to ok. 200, 000 euro plus koszty i podatki transakcji. Cena jest niższa niż rynkowa z uwagi na społeczny wymiar przedsiêwziêcia, jakie prowadzimy. Jeœli stan budynku pod naszš kuratelš nie bêdzie satysfakcjonujšcy, WBA bêdzie miało prawo wykupić od nas budynek z powrotem, także za 60% ceny rynkowej. Ponieważ roczne opłaty wynajmu, mimo obniżenia drastycznej podwyżki, przekraczajš nasze możliwoœci spłaty, het Fort trzeba wykupić. Niestety nawet hipoteka w banku i spłacanie długu co miesišc nie rozwišżš problemu braku pieniêdzy na wykupienie lokalu. Dlatego ponownie prosimy o waszš pomoc.

My zbadamy dodatkowo, czy wziêcie pożyczki albo zawarcie wolnego kontraktu nie byłoby jakimœ wyjœciem. Bêdziemy informować Was na bieżšco o postanowieniach dotyczšcych het Fort. Niemniej jednak wszelkie dotacje, datki, wparcie finansowe z Waszej strony to podstawa planu uratowania Fort von Sjakoo. Zwracamy siê z wielkš proœbš do wszystkich o przeliczenie swych odłożonych pieniêdzy. Jeœli nie bêdš Wam one potrzebne zaraz, tylko w przyszłoœci, może moglibyœcie nam je pożyczyć za spisaniem umowy o warunkach i terminie spłaty. Jeœli jesteœcie zainteresowani takš opcjš udzielenia nam pomocy – piszcie na adres: fortaankoop [at] planet [dot] nl. Każda suma, każde euro wycišgniête ze skarbonki, zdobyte dziêki benefitowym imprezom, czy jakimkolwiek innym formom udzielenia nam wsparcia jest teraz dla nas na wagê złota. Jeœli sfinansowanie lokalu nie uda siê do czerwca 2003 roku, naturalnie zwrócimy Wam pienišdze. Kampania „Stort voor het Fort” („Pomoc dla Fort”) lada chwila ruszy z kontem: „Het Fort van Sjakoo” in Amsterdam giro number 393 26 16 wpłaty powinny wpływać pod nazwš: „Purchase Gift” Dziêkujemy Wam za zainteresowanie i pomoc, Do zobaczenia w ksiêgarni, Het Fort van Sjakoo, Amsterdam

 

[squat!net]