Ladyfests w Europie

Zaczê³y siê wakacje (mam nadzieje, ¿e przynajmniej dla wielu z nas…), a wraz z nimi sezon LADYFEST! – festiwali niezale¿nej sceny kobiecej, feministycznej, lesbijskiej, drag kings& drag queens, riot grrrls, queer’owej i… Zatem kilka propozycji wyjazdowych do sprawdzenia:

Pierwsze Ladyfest odbêdzie siê ju¿ 20 lipca w Belgii, w mieœcie Leuven. Wyst¹pi¹ m.in.: Lady!Die, Bunnies On Strike i inne znane i mniej znane kapele. Nastêpna impreza potrwa trzy dni: 26 – 28 lipiec to Ladyfest w Amsterdamie, a tam Bambix, La Kurtizana, tak¿e Lady!Die, Dominatrix, Duldung i td i tp. Wiêcej o obu festiwalach na stronie: www.ladyfesteurope.org

Oprócz tego od 1 do 4 sierpnia odbêdzie siê Ladyfest w Londynie, o którym przeczytaæ mo¿na na www.ladyfestlondon.org.

A w paŸdzierniku szykuj¹ siê jeszcze dwa kolejne: we Francji i we W³oszech. Plany koncertowe obejrzeæ mo¿na na stronie www.ladyfesteurope.org.

Tags: ,