Brutalna ewikcja w Brukseli

  Brutalna ewikcja w Brukseli


W dniach 14-15.12. w Brukseli mia³ miejsce kolejny szczyt Unii Europejskiej. Tysi¹ce ludzi oczekiwa³o z tej okazji masowych protestów. Miejscowe w³adze sprytnie wprowadzi³y ca³kowity zakaz jakichkolwiek form tymczasowego zamieszkania. Wobec powy¿szego zakazu grupa kilkudziesiêciu osób, g³ównie Francuzów, ju¿ 12 grudnia zajê³a pusty budynek. Nastêpnego dnia z samego rana mia³a miejsce drastyczna w przebiegu i skutkach ewikcja. 43 osoby zosta³y aresztowane, 8 uciek³o przez dach. 30 ludzi z Francji deportowano tego samego dnia po po³udniu, ale nie wszczêto przeciwko nim oskar¿enia. Mimo, ¿e ta sytuacja nie skoñczy³a siê weso³o, jest szansa na nastêpne próby squattowania. Pod tym adresem znajdziecie raport naocznego, anonimowego œwiadka brukselskiej ewikcji, któremu uda³o siê uciec: http://www.indymedia.beby

„squat zosta³ otoczony oko³o 7.30 rano. Ja by³em w grupie kilku osób, które uciek³y tyln¹ œcian¹. Policja wesz³a do œrodka. Widzia³em 3 policyjne wozy, ale by³o tam mnóstwo glin ubranych po cywilnemu i mnóstwo “zwyczajnych” samochodów z policjantami. Z okna na górze mogliœmy obserwowaæ, jak wy³apuj¹ ka¿dego, kto próbowa³ wyjœæ od frontu. Z ty³u domu ludzie próbowali wspinaæ siê po murze w poszukiwaniu drogi ucieczki. Ktoœ z nas znalaz³ drabinê i w kilka osób przechodziliœmy siê na dach s¹siedniego budynku. Kiedy tam wchodzi³em, coœ siê osunê³o i zlecia³em z drabiny. Na szczêœcie nim gruchn¹³em o ziemiê zatrzyma³em siê na masce samochodu, co z³agodzi³o upadek. Niemniej jednak rozwali³em sobie paskudnie prawy bark, nogê, rêkê i ¿ebra. Dwóch goœci posz³o za mn¹ do gara¿u i wtedy w³¹czy³ siê alarm, co by³o dobrze s³yszalne na squacie i spowodowa³o, ¿e ludzie zaczêli uciekaæ. Próbowaliœmy wyjœæ przez ten gara¿, ale drzwi nie dzia³a³y, wiêc wdrapaliœmy siê po schodach na dach, a nastêpnie skoczyliœmy do ogrodu, potem do nastêpnego budynku i stamt¹d nareszcie na ulicê. Policjanci stali blisko, ale nikt nie zwróci³ na nas uwagi, wiêc mogliœmy uciec. Kr¹¿yliœmy po mieœcie oko³o godziny, potem poszliœmy na station squat, gdzie powiedziano nam, ¿e aresztowano od 30 do40 osób, kiedy policja wesz³a do œrodka.”

[squat!net]


Tags: