São Paulo (Brazylia): Policja atakuje najwiêkszy sk³ot Ameryki

Najwiêkszy zask³otowany teren w Ameryce Po³udniowej – zamieszkiwany przez oko³o dziewiêæ tysiêcy rodzin! – zosta³ w ubieg³y poniedzia³ek zaatakowany przez brazylijsk± policjê z Sao Paulo.

Sk³ot Anita Garibaldi, w Guarulhos, zaatakowali funkcjonariusze, którzy – wbrew przepisom – nie posiadali identyfikatorów rozpoznawczych. Tak¿e numery rejestracyjne policyjnych aut zosta³y zas³oniête. Ca³a akcja by³a oczywi¶cie nielegalna. Funkcjonariusze byli w pe³ni uzbrojeni, pobili mieszkañców, aresztuj±c jednego z nich. Prawnicy Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST – Ruchu Bezrolnych Ch³opów) doprowadzili ju¿ do uwolnienia sk³otersa, a adwokaci ze stowarzyszenia adwokatów brazylijskich otworzyli proces przeciwko policji. Funkcjonariusze zapowiedzieli jednak, ¿e zamierzaj± powróciæ do Anita Garibaldi.

Anita Garibaldi do miesi±ca jest najwiêkszym nielegalnie zajmowanym terenem w Ameryce Po³udniowej. Ma on powierzchniê 1.139.000 m2, okupuje go – jak ju¿ by³a mowa – 9000 rodzin. Od czwartego dnia okupacji prawnicy z MST próbuj± odzyskaæ teren dla celów stworzenia tam wielkiego obozu dla bezdomnych i biednych.

Obszar, który zosta³ zajêty przez MST by³ niegdy¶ wielk± plantacj± trzciny cukrowej, a nastêpnie – porzucony przez w³a¶ciciela – zmieni³ siê stopniowo w miejsce kryminogenne, gdzie odbywa³ siê m. in. handel narkotykami. Obecnie – po zajêciu przez sk³otersów – jest szansa na jego lepsze wykorzystanie. 1500 rodzin czeka wci±¿ na li¶cie chêtnych do zamieszkania na terenie obozu. Pierwszeñstwo maj± ludzie wyeksmitowani i ci, dla których jest to jedyna szansa znalezienia miejsca do mieszkania.

Na terenie obozu dzia³aj± skutecznie struktury samorz±dowe,odbywaj± siê warsztaty rolnicze, a dzieci posy³ane s± do okolicznych szkó³ (na co wcze¶niej, jako bezdomne, nie mia³y szans). Teraz – policja szykuje siê do zniszczenia tego wszystkiego! Zobacz w Internecie

indymedia.org