Jutro w Warszawie:Pikieta w sprawie zgwa³conej

  Jutro w Warszawie:Pikieta w sprawie zgwa³conej


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wczoraj, 21 lipca w Warszawie na ulicy Wspólnej- w samym centrum miasta- wci¹gniêto do samochodu ambasady tureckiej kobietê. Porwana zosta³a zawieziona do ambasady i tam zgwa³cona, najprawdopodobniej przez kierowcê. Dzisiaj dowiedzia³yœmy siê o tym dziêki jej zeznaniom z³o¿onym na policji. Gwa³ciciel skry³ siê na terenie ambasady, gdzie nie ma wstêpu polska policja- jest o teren innego pañstwa. Jutro, 23 LIPCA O GODZ. 12.30 POD AMBASAD¥ TURECK¥ NA ULICY MALCZEWSKIEGO 32 ORGANIZOWANA JEST PIKIETA W TEJ SPRAWIE, SOLIDARNOŒCI ZE ZGWA£CON¥, DORWANIA GWA£CICIELA, PRZECIWKO BEZKARNOŒCI WOBEC SEKSUALNYCH PRZESTÊPSTW NA KOBIETACH. Przyjdzie, proszê, jest nas ma³o, ma³o jest czasu. Wszelkie transparenty, plakaty, gwizdki mile widziane.

[squat!net]


Tags: