PIKIETA PRZECIWKO GWALTOM

  PIKIETA PRZECIWKO GWALTOM


W Poniedzialek (jutro) odbedzie sie spontanicznie zorganizowana pikieta pod ambasada Turcji w Warszawie W sobote z ulicy zostala porwana kobieta. Przywieziono ja do ambasady Turcji i tam zgwalcono. Kobieta zglosila ten fakt na policje. Policja nie zostala jednak wpuszczona na teren ambasady, poniewaz teren ambasady jest terenem nie podlegajacym tym samym prawom. Nietykalne jest jednak tez cialo innego czlowieka. Tak podstawowa zasada zostala zlamana naruszeniem praw tej kobiety, nad ktora sie znecano. Chcemy zaprotestowac przeciwko gwaltom. Gwaty maj miejsce wszedzie i dokonuja je wszyscy Polacy, Turcy, Niemcy, Szwedzi czy inni. Narodowosc nie gra roli, bo zbrodnia jest ta sama. Jezeli masz dosyc tolerowania przemocy i gwaltow wobec kobiet i chcesz wyrazic swoj zdecydowany sprzeciw, jak wyrazic swoja solidarnosc z kobieta, ktora jest jej kolejna ofiara, a odwazyla sie powiedziec o tym glosno, to przyjdz koniecznie.

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA GWALTOW! NIGDZIE!

Pikieta zaczyna sie o 12.30 w ten poniedzialek (23.7.01) pod ambasada turcji ul. Malczewskiego 32

[squat!net]


Jutro w Warszawie:Pikieta w sprawie zgwa³conej

  Jutro w Warszawie:Pikieta w sprawie zgwa³conej


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wczoraj, 21 lipca w Warszawie na ulicy Wspólnej- w samym centrum miasta- wci¹gniêto do samochodu ambasady tureckiej kobietê. Porwana zosta³a zawieziona do ambasady i tam zgwa³cona, najprawdopodobniej przez kierowcê. Dzisiaj dowiedzia³yœmy siê o tym dziêki jej zeznaniom z³o¿onym na policji. Gwa³ciciel skry³ siê na terenie ambasady, gdzie nie ma wstêpu polska policja- jest o teren innego pañstwa. Jutro, 23 LIPCA O GODZ. 12.30 POD AMBASAD¥ TURECK¥ NA ULICY MALCZEWSKIEGO 32 ORGANIZOWANA JEST PIKIETA W TEJ SPRAWIE, SOLIDARNOŒCI ZE ZGWA£CON¥, DORWANIA GWA£CICIELA, PRZECIWKO BEZKARNOŒCI WOBEC SEKSUALNYCH PRZESTÊPSTW NA KOBIETACH. Przyjdzie, proszê, jest nas ma³o, ma³o jest czasu. Wszelkie transparenty, plakaty, gwizdki mile widziane.

[squat!net]


Tags:

Demonstracja pod ambasada wloska w Warszawie

  Demonstracja pod ambasada wloska w Warszawie


23 lipca o 15 pod ambasada wloska na pl. Dabrowskiego w Warszawie Anty-G8 i Federacja Anarchistyczna organizuje demonstracje przeciwko policyjnym mordercom “Il Duce” Berlusconiego. Tego dnia na calym swiecie beda protesty pod wloskimi placowkami.

[squat!net]


Tags:

Anita Garibaldi- obóz w Brazylii

  Anita Garibaldi- obóz w Brazylii


Anita Garibaldi

Min¹³ ju¿ ponad miesi¹c, odk¹d rozpoczê³a siê budowa jednego z najwiêkszych zajêtych przez bezdomnych terenów w Ameryce Po³udniowej. Okupowana ziemia liczy sobie 1.139.000 m2, w mieœcie Guarulhos w Brazylii. Zajêta zosta³a przez ponad 9 tysiêcy rodzin( i 1,5 tysi¹ca czekaj¹cych wci¹¿ na miejsce). Obóz nazywa siê Anita Garibaldi, za³o¿ony zosta³ przez MTST(Movement of Homeless Workers- Ruch Pracowników Bezdomnych) przy wspó³udziale MST(The Landless Movement- Ruch Ludzi Bez Ziemi). Po czwartym dniu okupacji w³aœciciel wys³a³ legaln¹ petycjê w sprawie zwrócenia mu zajêtego terenu. Rozpocz¹³ siê proces bezdomnych wspieranych przez prawników- wolontariuszy z sekcji Praw Cz³owieka przy OAB( The Brazilian Lawyers Organization- Brazylijska Organizacja Prawnicza) z w³aœcicielem. Przez 50 lat ziemia ta by³a u¿yta pod plantacje trzciny cukrowej. Po tym, jak zakupi³ j¹ Mr. Claudio Malva Valente, nie zosta³a zagospodarowana ani razu do czegokolwiek. Wynik by³ taki, ¿e miejsce to sta³o siê œwiadkiem g³ównie gwa³tów, morderstw, narkomanii i td. Joao Santana, jeden z organizatorów przejêcia Anita Garibaldi, opowiada³, ¿e przygotowania do tej akcji trwa³y 4 miesi¹ce. Po zamieszkaniu odby³y siê dwie demonstracje w ci¹gu miesi¹ca. Jedna 28 marca, marsz, który wystartowa³ ze œwie¿o zajêtego terenu, min¹³ plac budowy nowego wiêzienia i dotar³ do centrum miasta. Druga natomiast zorganizowana zosta³a 17 czerwca na terenie Anita Garibaldi, przy udziale ludzi z innych miast, zwi¹zków i niektórych partii politycznych. Joao Santana wyjaœni³ równie¿ na jakich zasadach zosta³ zorganizowany obóz. By byæ jego mieszkañcem, trzeba by³o zapisaæ siê na listê oczekuj¹cych rodzin, przedmioty codziennego u¿ytku przyznawano tym, którzy zostali eksmitowani albo nie mieli ¿adnych mo¿liwoœci ich zdobycia. Tak sporz¹dzona I sprawdzana poprzez rozmowy z zapisanymi lista pozwoli³a unikn¹æ przyjêcia do obozu tych, którzy pokazali swoje zaanga¿owanie i zainteresowanie budow¹ Anita Garibaldi, by wróciæ za chwilê do w³asnych domów i czekaæ na legalny przebieg sprawy. Obóz podzielony jest na 300 grup po 39 rodzin. Ka¿dy ma numer grupy i numer indywidualny. Ka¿da grupa posiada g³ównego organizatora i 4 ró¿ne sekcje pomagaj¹ce w organizacji grupy. Jednym z celów, zdaniem Santany, jest uczyniæ wszystkich aktywnymi tak¿e w walce o to miejsce. Ka¿da grupa ma wspóln¹ kuchniê i ³azienkê, jest tak¿e jedna kuchnia i apteka dla wszystkich grup, do której trafiaj¹ wszystkie dary rozprowadzane nastêpnie wœród najbardziej potrzebuj¹cych grup. Ludzie odpowiedzialni za sekcje zdrowotne zbieraj¹ dane od sekcji informacyjnej o zapotrzebowaniach poszczególnych grup, a nastêpnie przekazuj¹ je obs³udze kuchni i apteki, by ci rozdystrybuowali to, co niezbêdne. Odpowiedzialni za infrastrukturê obozu pracuj¹ przy konstruowaniu pomieszczeñ, ³azienek i kuchni. Sekcja ochrony sk³ada siê z reprezentantów dbaj¹cych o ka¿d¹ z poszczególnych grup i pomaga przy rotacji stra¿ników przy wejœciu na teren obozu. Sekcja sekretariatu odpowiada za przekazywanie swoim grupom, co zosta³o uchwalone na spotkaniach kolektywnych. Jest jeszcze grupa odpowiedzialna za œmieci I ich wywózkê. S¹ wspólne, otwarte posiedzenia, na których dyskutuje siê sprawy zwi¹zane z okupacj¹ i og³asza wa¿ne kwestie. Po œrodku Anita Garibaldi zbudowano kilka szop na spotkania, wymianê informacji i dyskusje nad nowymi projektami- takimi jak najwa¿niejszy chyba Hidroponia Project, zwi¹zany z rolniczym zagospodarowaniem terenu. Intencj¹ za³o¿ycieli jest stworzenie spo³ecznoœci, w której wszystkie niezbêdne rzeczy- dach nad g³ow¹, praca i jedzenie, bêd¹ zapewnione przy wspó³udziale wszystkich mieszkañców. Wiêkszoœæ dzieci chodzi do publicznych szkó³ w s¹siedztwie. Jednego dnia ponad 1.300 dzieci w wieku od 0 do 5 lat zosta³o zaszczepionych przez miejsk¹ przychodniê, której ludzie zjawili siê w obozie zaproszeni przez bezdomnych. Mimo mnóstwa wspania³ej roboty, któr¹ wykonuj¹, mieszkañcy Anita Garibaldi ca³y czas potrzebuj¹ du¿o wsparcia. Jedzenie, woda, leki, ubrania, plastik i td.- wszystko jest wiêcej ni¿ mile widziane. Jeœli chcia³abyœ/chcia³byœ pomóc, proszê, skontaktuj siê z IMC-Brasil and Resistencia Popular, jedn¹ z wielu grup, która pomaga przy tworzeniu obozu: IMC-Brasil: toya [at] indymedia [dot] org Resistencia Popular-SP: rp-sp [at] bol [dot] com [dot] br

IMC-Brasil

[squat!net]


Atak policji na oboz antygraniczny

  Atak policji na oboz antygraniczny


08-07-2001: Znany juz jest mniej wiecej przebieg wczorajszego ataku policji na obóz antygraniczny w Krynkach. Dwa wozy z armatkami wodnymi i 19 suk podjechalo mianowicie do parku, w którym siedziala czesc obozowiczów, przygotowujacych sie do happeningu. Policjanci zaczeli bic ludzi znajdujacych sie w parku (równiez miejscowych) – uzyta tez zostala armatka wodna. Zatrzymano cztery osoby z Krakowa – w tym Marka Kurzyñca. Wszystkie zostaly juz zwolnione (Kurzyniec dzisiaj o 11.00). W happeningu, który nastapil pózniej, policja nie przeszkadzala. Nadal nie znane sa powody wkroczenia policjantów.

[squat!net]


Warszawa: Squat Billa nie istnieje!

Wiadomosc sprzed kilku dni o klopotach warszawskiego squatu Billa znalazla swoj niewesoly final. Squat zostal zlikwidowany kilka dni po tym,jak zaczely sie problemy z policja.Dzielnicowy gminy Bielany poinformowal mieszkancow budynku, ze maja kilka godzin na wyprowadzenie sie,w przeciwnym razie zostana naslane mendy i “rozpierdola towarzystwo”. Squatersi skapitulowali,poniewaz nie chcieli, aby stalo sie cos psom i aby zaaresztowano te osoby, ktore maja kartoteki. I tak w Warszawie squatow nie ma. Amen.

Tags:

Warszawski squat BILLA

  Warszawski squat BILLA


W Warszawie od jakiegos czasu dziala squat Billa przy ulicy Wloscianskiej. Czesc zalogi z poprzednio zajmowanego budynku przy Rondzie Babka mieszka w dosc sporym domku wolno stojacym, otoczonym sadem i zielonym ogrodem. Dotychczas nie mieli problemow z wlascicielem posesji lub dzielnicowym. 26.06 mialo miejsce przykre zdarzenie zatrzymania imprezujacej zalogi niedaleko budynku. Agresja bastardow doprowadzila do rzucenia sie jednego z licznych psow na funkcjonariusza. Od tej chwili zaczela sie jatka. Jeden ze squatersow zostal pobity, wszystkich przewieziono na komisariat lub na izbe wytrzezwien, trzy psy znalazly sie w schronisku. Zapowiedziano ,ze do siodmej rano 28.06 wszyscy maja sie wyprowadzic. Sprawa zrobila sie powazna , poniewaz zatrzymanym zalozono kartoteki i zastraszano ich. W tej chwili skontaktowano sie z adwokatem, mieszkancy domu przy Wloscianskiej czekaja na zapowiedziana ewikcje.

[squat!net]


Tags: