Warszawa: Serdecznie zapraszamy!

WARSZAWA, 28-29 KWIETNIA 2001

OTWARTE GRANICE – DLA ¦WIATA BEZ RASIZMU I SEKSIZMU

Tego dok³adnie chcemy i dok³adnie o tym chcemy mówiæ!

Dostrzegamy wiele niesprawiedliwo¶ci w funkcjonowaniu systemów politycznych, ekonomicznych, kulturowych. Dostrzegamy wiele cierpienia wynikaj±cego z nierównosci, które one tworz±. Nierówno¶ci przynoszacych korzy¶ci jednym, a tragediê innym. Nierówno¶ci, które przybieraj± ró¿ne formy i które ró¿ne maj± ¼ródla pochodzenia. Wszystkie one jednak w pewnym punkcie wi±z± siê ze sob±. Zyjemy w kraju, gdzie tematy rasizmu czy seksizmu s± tematami tabu. Tematami, które zbywa siê milczeniem, gdzie wci±¿ nie s± podejmowane wystarczaj±ce wysilki. W kraju o ogromnym baga¿u nierozwi±zanych napieæ i konfliktów. Z silnymi tradycjami szalej±cego antysemityzmu. Z pogromami w Jedwabnem, Kielcach, masowych deportacjach ’68 bêd±cymi wizytówkami nienawi¶ci i polskiego szowinizmu dla ca³ego ¶wiata. W kraju o silnych, obsesyjnych tendencjach jednokulturowego, jednorasowego, jednonarodowego, jednowyznaniowego pañstwowego tworu – przy jednoczesnym braku refleksji nad wlasn± histori± i tradycj± migracji. To w³a¶nie emigranci st±d przyjmowani byli w przeróznych zakatkach tego ¶wiata. Powinni¶my wiêc rozumieæ istotê problemu bycia uchod¼ca – ¿ycia w niepewno¶ci, strachu, pogardzie, w oderwaniu od rodzinnego domu i bliskich, biedzie. Oczekujemy wiêc go¶ciny u innych, ale sami odmawiamy jej innym. Zamykamy dla nich granicê. Zatrzaskujemy drzwi. Wyj±tkowo nieprzyjemni z nas gospodarze.

Przyjezdni, szczególnie tych z ekonomicznie slabiej usytuowanych krajów, nie maj± czego tutaj szukaæ. Wed³ug spo³ecznych schematów my¶lowych s± biedni, bezrobotni, gro¼ni i niebezpieczni. Uprzedzenia, nietolerancja, ksenofobia, szowinizm, przemoc kultywowana jest i podtrzymywana przez instytucje pañstwa, która potrzebuje “koz³ów ofiarnych” dla swej polityki, doprowadzaj±cej do ekonomicznego rozwarstwania siê spo³eczeñstwa. Polityki nie znaj±cych skrupu³ów mechanizmów wolnorynkowych – oferuj±c spo³eczeñstwom wrogów, uj¶cie dla ich agresji, z³o¶ci, frustracji. Swiadomie antagonizuj±c narody, zamykaj±c dla nich granice, deportuj±c ich, odsylaj±c do krajów gdzie tocz± siê wojny, prze¶ladowania, ludzkie tragedie. Uszczelniaj±c granice, organizuj±c akcje czyszczenia kraju z nielegalnych emigrantów. Z niezwyk³a trudno¶cia przyznaj±c prawo obywatelstwa i azyle tym, którzy staraj± siê je uzyskaæ. Dla których powrót do swego rodzinnego kraju czêsto oznacza skrajne ubóstwo, prze¶ladowania, ¶mieræ. Wed³ug polityki pañstwa oraz g³êboko zakorzenionych przyzwyczajeñ my¶lowych spo³eczenstwa – “obcy” oznacza wróg, gorszy, brudny. To “obcy” jest problemem. Problemem latwym do zrozumienia, tym bardziej je¶li istnieje wysokie bezrobocie, ekonomiczna walka o przetrwanie. “obcy” jest celem ³atwym do zaatakowania. To przeciwko nim organizuje siê ³apanki, traktuje jak drug± kategoriê cz³owieka. To w nich widzi siê przestepców, chocia¿by popelniali tylko 1% wszystkich dokonywanych przestêpstw. Pañstwo potrzebuje “obcych” – bez wzglêdu na to, kto zostanie tym mianem okre¶lony i z jakich powodów. Potrzebuje “obcych” by sprawiæ pozory zatroskania o dobro obywateli, na tyle wystarczaj±co by nie szukali oni przyczyñ swoich problemów tam, sk±d one pochodz±.

Seksizm, patriarchalizm, nie s± nawet okre¶leniami powszechnego u¿ytku. Dyskryminacja i ucisk kobiet nie jest rozumiany, nie jest dostrzegany. Zawsze jednak bagatelizowany i marginalizowany. Do tego stopnia, ze w kwestii zaniedbania równouprawnienia kobiet i mê¿czyzñ jeste¶my w ¶cis³ej europejskiej czolówce. Zyjemy w systemie kulturowym, który upo¶ledza kobiety ekonomicznie, prawnie, politycznie, kulturowo. Gdzie opór wobec tego systemu jest wci±¿ w poczatkowym stadium.

Problemy pojawiaj±ce siê “tutaj” nie stanowi± o specyfice. S± one problemami pojawiaj±cymi siê wszedzie. Problemami ogólnoludzkimi. Doskonale znanymi zarówno za zachodnia jak i wschodnia granica. S± one pochodna tych samych wzorców kulturowych, tych samych wzorców zorganizowania spo³ecznego. Specyfika polega jedynie na skali nasilenia tych problemów oraz na skali zorganizowania siê i aktywnego oporu wobec nich. Dlatego istotne jest by jednoczyæ swe wysilki i je zsychronizowaæ w ponadnarodowej wspólpracy. Wspólnie uczyæ siê na w³asnych do¶wiadczeniach. Wspólnie tworzyæ opór. Poniewa¿ domagamy siê godno¶ci, poszanowania ludzkich praw, zdolno¶ci do decydowania o w³asnym losie, wolno¶ci wyboru – dla siebie samych i dla wszystkich obok. Poniewa¿ chcemy otwartych granic dla ¶wiata bez rasizmu i seksizmu. I doskonale wiemy, ¿e obecne systemy nam tego nie zagwarantuja, poniewa¿ wyzysk, ucisk, wojna, glód, destrukcja s± wpisane w zasady ich funkcjonowania. Otwarte granice dla ¶wiata bez rasizmu i seksizmu to dwudniowa akcja organizowana wspólnie z inicjatywy polskich i niemieckich radykalnych ruchów, grup, osób dzia³aj±cych na rzecz ¶wiata wolnego od wszelkiego ucisku – autonomicznych, antykapitalistycznych, antyautorytarnych, antyrasistowskich, feministycznych czy antyhomofobicznych. Planujemy wspólne spotkanie, dyskusje, akcje uliczna, wystawe! Inicjatywa ta ma wymiar bezprecedensowy – po raz pierwszy dojdzie do wspólpracy pomiedzy ruchami niemieckimi i polskimi na tak± skalê. Po raz pierwszy nadarzy siê okazja by zjednoczyæ siê we wspólnych dzia³aniach. Po raz pierwszy bêdziemy mieæ szansê g³êbszego poznania owianego legendami niemieckiego ruchu autonomicznego. Po raz pierwszy rownie¿ nasi go¶cie bêd± mieæ okazjê poznania szerzej ruchów i inicjatyw tworzonych w polsce Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyka, która bedzie poruszana podczas spotkania, dyskusji oraz akcji ulicznej. Zapraszamy wszystkich tworzacych radykalne grupy/ruchy alternatywne, antyautorytarne, antyrasistowskie i antyseksistowskie!!! Zapraszamy do czynnego udzialu!!!

Plan wchodz±cy w zakres akcji: OTWARTE GRANICE – DLA ¦WIATA BEZ RASIZMU I SEKSIZMU

Dzieñ I – 28.04.2001 (sobota) Klub B-65 ul. Bema 65, godz. 12.00 Spotkanie oraz dyskusja z niemieckimi go¶cmi, tworz±cymi tamtejsze ruchy autonomiczne, antyrasistowskie, feministyczne/lesbijskie (frauen/lesben), prowadz±cymi kampanie “Kein Mensch Ist Illegal” (¿aden cz³owiek nie jest nielegalny). “Aktywistki i aktywisci z róznych miast Niemiec, którzy s± zorganizowani w grupach kobiet i lesbijek lub w grupach mieszanych opowiedz± o antyrasistowskiej i antyseksistowskiej walce toczonej glównie w latach 90-tych w Niemczech. Opowiemy np. o grupach kobiet i lesbijek, które organizowa³y wspólne grupy z uchodzczyniami (czêsto tymi maj±cymi statut nielegalny) oraz zdobywa³y dla nich mieszkania lub inicjowa³y kampanie na rzecz niezale¿nego prawa pobytu dla kobiet. Mówione równie¿ bêdzie o organizacji ochrony domów azylanckich, które w latach 90 tych by³y masowo atakowane przez faszystów. Organizowane by³y równie¿ publiczne akcje w berlinskiej komunikacji naziemnej (S-Bahn), po tym jak faszy¶ci atakowali w niej obcokrajowców – wyrzucano ich z jad±cych wysoko nad ziemia wagonów kolejki naziemnej. Bêdzie te¿ mowa o powstaniu kampanii “Nikt Nie Jest Nielegalny” (Kein Mensch ist illegal) czyli o tym kto zajmuje siê t± kampani± i jakie s± jej cele. Kampania ta powsta³a w 1996 roku w Niemczech. Pierwotnie mia³a na celu zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa na skandaliczne warunki ¿ycia osób zdelegalizowanych w ¶wietle prawa oraz wsparcie ich samoorganizacji. Wzorem by³a w tym przypadku Francja, gdzie zdelegalizowane kobiety i mê¿czyzni zorganizowali swój opór w ramach grupy “Sans Papiers”. Kampania ta przeprowadzi³a wzmozone okupacje oraz bardzo liczne demonstracje. Opowiemy te¿ o politycznych problemach i konfliktach, które funkcjonuj± pomiêdzy kobietami i mê¿czyznami oraz o tym w jakim stopniu wa³ka przeciwko rasizmowi i seksizmowi powinna byæ prowadzona wspólnie. Spotkanie nie ma na celu tworzenia mitów o kampaniach czy grupach w Niemczech, a raczej przekazanie realistycznego obrazu naszych ruchów. Przede wszystkim chodzi o dyskusjê z zainteresowanymi kobietami i mê¿czyznami w Polsce, jak i równie¿ o tym jak mog³yby wygl±daæ wspólne antyrasistowskie projekty i inicjatywy w przyszlo¶ci. Bêd± pokazywane zdjêcia, plakaty oraz filmy – po to by nie by³o d³ugich nudnych wykladów oraz po to by przedstawiæ podstawowe informacje dla wspólnej dyskusji.” Spotkanie i dyskusja maj± charakter otwarty, jednak¿e zapraszamy na nie szczególnie osoby z ruchów alternatywnych, wolno¶ciowych, antykapitalistycznych o charakterze antyrasistowskim/antyfaszystowskim i antyseksistowskim/antypatriarchalnym. Bêd± wy¶wietlane filmy, pokazywane zdjêcia, dokumentacja. Bêd± wymieniane informacje, do¶wiadczenia. Omawiane bêd± dalsze perspektywy wspólnego dzia³ania. Spotkanie rozpocznie siê o godzinie 12.00 w klubie Bema 65 (ex Kot³y) na ulicy Bema 65 w Warszawie. Po spotkaniu planowana jest planowana jest impreza w klubie!

Dzieñ II.04.2001 (niedziela) godz. 13 pod stacj± metra Centrum Akcja Uliczna “Granica”. Happening ma na celu rodzaj praktycznego podsumowania spotkania sobotniego. Bêdzie pierwsza akcja tego typu o tak miedzynarodowym udziale. Zapraszamy do aktywnego wspóltworzenia tej akcji ulicznej! Osoby bior±ce udzia³ w spotkaniu na temat ruchów antyrasistowskich i antyseksistowskich – przyjezdne jak i mieszkaj±ce w Warszawie. Akcja ta polegaæ bêdzie na tworzeniu absurdalnego pañstwa w centrum Warszawy – stworzymy w³asne granice i w³asn± straz graniczn±. To my bêdziemy decydowaæ o tym kogo chcemy w naszym pañstwie, a kogo nie. To my bêdziemy decydowaæ o twoim losie. O twoim bezpiecznym ¿yciu albo skrajnym ubóstwie. O tym czy pozwolimy ci zostaæ czy deportujemy cie wraz z innymi “nielegalnymi”. Nasze panstwo jednak potrzebuje równie¿ tych którzy bêd± prze¶ladowaæ. Musi byæ silne i zwarte, posiadaæ szczelne granice. Odgrywane bêd± sceny na temat deportacji, sytuacji kobiet itd. Akcja ta bêdzie mieæ na celu u¶wiadomienie przechodniom, sytuacji w jakiej znajduj± siê uchodzcy, którym tylko i wy³±cznie ze wzglêdu na brak odpowiedniego paszportu odmawia siê podstawowych praw nale¼nych ka¿demu cz³owiekowi.
Wieczorem: Wystawa prac wroc³awskiego artysty Arka Bagiñskiego oraz pokaz jego animacji.

Wszelkie informacje o planowanej akcji: OTWARTE GRANICE – DLA SWIATA BEZ RASIZMU I SEKSIZMU uzyskacie pisz±c na adres:
Adres e-mail: openborders [at] poczta [dot] fm
Adres pocztowy: “grupa OB” , Po Box 145, 02-792 Warszawa 78
Infolinia dla polskojezycznych: 0606552654
Infolinia dla niemiecko i angielsko jezycznych: 0602151606

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Tags: