Amsterdam: Vrankrijk zagrożony

Niezale¿ne centrum w Amsterdamie zagro¿one Po dwóch latach gróŸb ze strony Miejskiego Konsula i administracji Vrankrijk- niezale¿ne polityczne i kulturalne centrum w Amsterdamie- od 5 stycznia mo¿e zostaæ zamkniêty. Jeœli tak siê stanie, Vrankrijk bêdzie kolejnym zniszczonym przez w³adze miejscem, rezultatem polityki likwidowania wszelkich niezale¿nych inicjatyw. W opinii rz¹du Amsterdam powinien byæ centrum œwiatowego biznesu, turystyki, wy¿szych klas. Wspólne, niezale¿ne przedsiêwziêcia nie maj¹ prawa mieæ miejsca w mieœcie „proEuropejskim”. Od 18 lat Vrankrijk stara³ siê byæ alternatyw¹ dla komercyjnego, po¿eraj¹cego kasê rozrywkowego ¿ycia amsterdamskiego. [Read More]

Weekendowa akcja przeciwko ewikcjom amsterdamskich

Weekend akcji przeciwko eksmisji Kalenderpanden w Holandii

Weekendowa akcja (29.09.00 – 03.10.00) przeciwko ewikcjom amsterdamskich squatów zakoñczy³a siê
dzi¶ spor± demonstracj±. Mimo deszczu oko³o 2500 ludzi zjawi³o siê na g³ównym
placu w Amsterdamie- Dam square. 2500, czyli o 1000 osób wiêcej ni¿ poprzednio,
podczas akcji styczniowej. [Read More]

Kalenderpanden w Amsterdamie organizuje weekend akcji i demonstracja

Kalenderpanden w Amsterdamie organizuje weekend akcji i demonstracja

Znany squat w Amsterdamie s± zagro¿one eksmisj±.
Przeciwko temu odbywa siê od 29 wrze¶nia do 1 pa¿dziernika weekend akcji
i w sobote, 1 pa¿dziernika, demonstracja. (14.00 Dam) [Read More]