Brazylia: Manifestacje przeciwko Pucharowi Świata…. każdego dnia!

[dwa wcześniej opublikowane artykuły poniżej]

Brazylia: Manifestacje przeciwko Pucharowi Świata…. każdego dnia!

Od momentu, gdy w poprzedni czwartek [patrz poniżej] odbył się mecz rozpoczynający Mistrzostwa Świata – prawie każdemu meczu Mundialu towarzyszyły ważne manifestacje – ofensywa przeciwko FIFA i rządowi brazylijskiemu. Mobilizacja trwa nadal!

W czwartek, 12 czerwca, w Salvador de Bahia – miasto gdzie na Arena Fonte Nova, w meczu spotkała się Hiszpania z Holandią – odbyła się manifestacja, która przeobraziła się w starcia z policją.

W piątek, 13 czerwca, zaraz przed meczem Chile – Australia rozgrywanym w Cuiabá, kilkadziesiąt osób pokojowo manifestowało na ulicach stolicy Mato Grosso, odpowiadając na wezwanie Comitê Popular da Copa. Transparentów „Puchar Świata bogatych” i „FIFA GO HOME”, strzegły spore siły uzbrojonej policji ( w obecności dwóch helikopterów).

[Read More]

Rio de Janeiro: Rozpoczęto stosowanie środków represyjnych podczas Pucharu Świata.

W czwartek, 11 czerwca 2014 w Rio de Janeiro – mieście gdzie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w PN – przeszukano domy 17 osób. Policja zabrała komputery, teksty, dokumenty i telefony komórkowe tych osób. Eloisa Samy, Thiago Ramos i Elisa Quadros zostali zabrani do aresztu w DRCI („komisariat do walki z przestępstwami informatycznymi”). Przesłuchano ich, po czym zwolniono,

Elisa Quadros, jedna z aresztowanych osób, była już w lutym 2014 celem oskarżeń medialnych, po śmierci jednego z dziennikarzy podczas manifestacji przeciwko podwyżce cen biletów w transporcie publicznym w Rio. Była wtedy oskarżana przez media, iż jest liderką Czarnego Bloku, lub że go ochrania. Stała się wtedy kozłem ofiarnym polowania na Czarny Blok, podjętego przez masowe media brazylijskie i władze Rio de Janeiro, nacelowaną na złamanie dynamiki manifestacji i ruchów społecznych, które wzrosły w siłę na nowo od czasu gdy w czerwcu 2013 cały kraj objęły gwałtowne starcia.

[Read More]

Montevideo (Urugwaj): Atak – podpalenie przeciwko Mistrzostwom Świata w Brazylii 2014

Komunikat: W pierwszych godzinach poniedziałku 9 czerwca, zaatakowaliśmy siedzibę społeczną AUF (Urugwajski związek piłki nożnej), która znajduje się na rogu ulic Guayabo i Vazquez. Część budynku została zniszczona i spalona – użyliśmy 3 koktajli Mołotowa.

[Read More]

Cali (Kolumbia): Ponad 500 osób bez dachu nad głową po eksmisji z nielegalnie zajmowanego przez nich terenu.

W środę 4 czerwca, doszło do starć z policją przy eksmisji squatowanego terenu naprzeciwko szpitala Chorros, na południowy zachód od Cali.

Około 170 rodzin zostało eksmitowanych z dziesiątek skonstruowanych przez siebie chatek. Nie obyło się bez oporu wobec pracowników „destrukcji i eksmisji” oraz policji.

[Read More]

Brazylia: Eksmisje w ramach przygotowań do Mundialu

Dziesiątki domów w dzielnicy Mangueira w Rio de Jeneiro zostało zdemolowanych przez uzbrojoną policję, a ich mieszkańcy eksmitowani.

Tereny zamieszkałe przez ludzi mają być przerobione na parking dla kibiców, którzy przyjadą na mistrzostwa świata w piłce nożnej.

Ludzie zostali powyrzucani z domów na ulice. Nie umożliwiono im nawet zabrania mienia osobistego. Eksmitowano ludzi w różnym wieku wliczając kobiety w ciąży.

Poniżej film przedstawiający zajście pod jednym z domów. [Read More]

São Paulo: Smutne wieci z brazylijskiego squatu

Jakiœ czas temu pisaliœmy o gigantycznym, niezwykle zorganizowanym brazylijskim squacie Anita Garibaldi. Niedawno dotar³a do nas taka oto wiadomoœæ: W poniedzia³ek, 8 paŸdziernika na squat wjecha³a policja San Paulo (ROTA). [Read More]

São Paulo (Brazylia): Policja atakuje najwiêkszy sk³ot Ameryki

Najwiêkszy zask³otowany teren w Ameryce Po³udniowej – zamieszkiwany przez oko³o dziewiêæ tysiêcy rodzin! – zosta³ w ubieg³y poniedzia³ek zaatakowany przez brazylijsk± policjê z Sao Paulo.

Sk³ot Anita Garibaldi, w Guarulhos, zaatakowali funkcjonariusze, którzy – wbrew przepisom – nie posiadali identyfikatorów rozpoznawczych. Tak¿e numery rejestracyjne policyjnych aut zosta³y zas³oniête. Ca³a akcja by³a oczywi¶cie nielegalna. [Read More]

Anita Garibaldi- obóz w Brazylii

  Anita Garibaldi- obóz w Brazylii


Anita Garibaldi

Min¹³ ju¿ ponad miesi¹c, odk¹d rozpoczê³a siê budowa jednego z najwiêkszych zajêtych przez bezdomnych terenów w Ameryce Po³udniowej. Okupowana ziemia liczy sobie 1.139.000 m2, w mieœcie Guarulhos w Brazylii. Zajêta zosta³a przez ponad 9 tysiêcy rodzin( i 1,5 tysi¹ca czekaj¹cych wci¹¿ na miejsce). Obóz nazywa siê Anita Garibaldi, za³o¿ony zosta³ przez MTST(Movement of Homeless Workers- Ruch Pracowników Bezdomnych) przy wspó³udziale MST(The Landless Movement- Ruch Ludzi Bez Ziemi). Po czwartym dniu okupacji w³aœciciel wys³a³ legaln¹ petycjê w sprawie zwrócenia mu zajêtego terenu. Rozpocz¹³ siê proces bezdomnych wspieranych przez prawników- wolontariuszy z sekcji Praw Cz³owieka przy OAB( The Brazilian Lawyers Organization- Brazylijska Organizacja Prawnicza) z w³aœcicielem. Przez 50 lat ziemia ta by³a u¿yta pod plantacje trzciny cukrowej. Po tym, jak zakupi³ j¹ Mr. Claudio Malva Valente, nie zosta³a zagospodarowana ani razu do czegokolwiek. Wynik by³ taki, ¿e miejsce to sta³o siê œwiadkiem g³ównie gwa³tów, morderstw, narkomanii i td. Joao Santana, jeden z organizatorów przejêcia Anita Garibaldi, opowiada³, ¿e przygotowania do tej akcji trwa³y 4 miesi¹ce. Po zamieszkaniu odby³y siê dwie demonstracje w ci¹gu miesi¹ca. Jedna 28 marca, marsz, który wystartowa³ ze œwie¿o zajêtego terenu, min¹³ plac budowy nowego wiêzienia i dotar³ do centrum miasta. Druga natomiast zorganizowana zosta³a 17 czerwca na terenie Anita Garibaldi, przy udziale ludzi z innych miast, zwi¹zków i niektórych partii politycznych. Joao Santana wyjaœni³ równie¿ na jakich zasadach zosta³ zorganizowany obóz. By byæ jego mieszkañcem, trzeba by³o zapisaæ siê na listê oczekuj¹cych rodzin, przedmioty codziennego u¿ytku przyznawano tym, którzy zostali eksmitowani albo nie mieli ¿adnych mo¿liwoœci ich zdobycia. Tak sporz¹dzona I sprawdzana poprzez rozmowy z zapisanymi lista pozwoli³a unikn¹æ przyjêcia do obozu tych, którzy pokazali swoje zaanga¿owanie i zainteresowanie budow¹ Anita Garibaldi, by wróciæ za chwilê do w³asnych domów i czekaæ na legalny przebieg sprawy. Obóz podzielony jest na 300 grup po 39 rodzin. Ka¿dy ma numer grupy i numer indywidualny. Ka¿da grupa posiada g³ównego organizatora i 4 ró¿ne sekcje pomagaj¹ce w organizacji grupy. Jednym z celów, zdaniem Santany, jest uczyniæ wszystkich aktywnymi tak¿e w walce o to miejsce. Ka¿da grupa ma wspóln¹ kuchniê i ³azienkê, jest tak¿e jedna kuchnia i apteka dla wszystkich grup, do której trafiaj¹ wszystkie dary rozprowadzane nastêpnie wœród najbardziej potrzebuj¹cych grup. Ludzie odpowiedzialni za sekcje zdrowotne zbieraj¹ dane od sekcji informacyjnej o zapotrzebowaniach poszczególnych grup, a nastêpnie przekazuj¹ je obs³udze kuchni i apteki, by ci rozdystrybuowali to, co niezbêdne. Odpowiedzialni za infrastrukturê obozu pracuj¹ przy konstruowaniu pomieszczeñ, ³azienek i kuchni. Sekcja ochrony sk³ada siê z reprezentantów dbaj¹cych o ka¿d¹ z poszczególnych grup i pomaga przy rotacji stra¿ników przy wejœciu na teren obozu. Sekcja sekretariatu odpowiada za przekazywanie swoim grupom, co zosta³o uchwalone na spotkaniach kolektywnych. Jest jeszcze grupa odpowiedzialna za œmieci I ich wywózkê. S¹ wspólne, otwarte posiedzenia, na których dyskutuje siê sprawy zwi¹zane z okupacj¹ i og³asza wa¿ne kwestie. Po œrodku Anita Garibaldi zbudowano kilka szop na spotkania, wymianê informacji i dyskusje nad nowymi projektami- takimi jak najwa¿niejszy chyba Hidroponia Project, zwi¹zany z rolniczym zagospodarowaniem terenu. Intencj¹ za³o¿ycieli jest stworzenie spo³ecznoœci, w której wszystkie niezbêdne rzeczy- dach nad g³ow¹, praca i jedzenie, bêd¹ zapewnione przy wspó³udziale wszystkich mieszkañców. Wiêkszoœæ dzieci chodzi do publicznych szkó³ w s¹siedztwie. Jednego dnia ponad 1.300 dzieci w wieku od 0 do 5 lat zosta³o zaszczepionych przez miejsk¹ przychodniê, której ludzie zjawili siê w obozie zaproszeni przez bezdomnych. Mimo mnóstwa wspania³ej roboty, któr¹ wykonuj¹, mieszkañcy Anita Garibaldi ca³y czas potrzebuj¹ du¿o wsparcia. Jedzenie, woda, leki, ubrania, plastik i td.- wszystko jest wiêcej ni¿ mile widziane. Jeœli chcia³abyœ/chcia³byœ pomóc, proszê, skontaktuj siê z IMC-Brasil and Resistencia Popular, jedn¹ z wielu grup, która pomaga przy tworzeniu obozu: IMC-Brasil: toya [at] indymedia [dot] org Resistencia Popular-SP: rp-sp [at] bol [dot] com [dot] br

IMC-Brasil

[squat!net]