W dniu 20 grudnia Stowarzyszenie “Krzyk” podpisalo umowe z miastem dotyczaca squatu “Krzyk”

Budynek squatu zostal nam oddany przez miasto w uzyczenie do połowy listopada przyszlego roku (lub znalezienia nowej siedziby dla naszego stowarzyszenia). Sami musimy oplacic podatek od gruntu. W zwiazku z podpisanš umowš niewiele sie zmienia, coby nie powiedziec ze nic, jeœli chodzi o nasze plany co do dalszej dzialalnosci. Przede wszystkim nadal nie mozemy realizować naszego projektu utworzenia w Gliwicach Centrum Kultury Niezaleznej. W obecnym budynku nie ma sensu nawet zabierac sie za to. Dzialalnosc squatu pozostanie taka jak dotychczas, nadal beda odbywac sie koncerty i inne drobne imprezy. Teraz w oczach wladz jestesmy w miare legalni i poniewaz squat tak czy siak za rok jest prznaczony do wyburzenia wydaje sie, ze oni juz teraz bardziej zobligowani sa do tego aby znalezc nam nowy budynek. Z tym wyburzeniem za rok to tez takie pewne do końca nie jest, bo jak wiadomo przez ten teren ma isc droga ale ta droga ma też isc przez domy mieszkalne, targ itd., w kazdym razie wiemy, ze sa protesty w tej sprawie, tak że nie wiadomo do końca jak to bedzie. Wladza oczywiscie zapewnia, że nowego budynku szuka, równoczeœnie sugerujac, ze najlepiej bedzie jak sobie go sami znajdziemy i sie wtedy zglosimy. Na squacie niebawem pojawi sie nowy problem – pršd, gdyz firma z której brany jest on w tej chwili zostanie niebawem (podobno miala byc juz) wyburzona wraz z calym pasem baraków i hal (w których swego czasu robione byly koncerty). Teraz jednak mozna siê starac o normalne, legalne, podlaczenie.

wesolych i spokojnych Swiat no i szczesliwego nowego roku zyczy: SEKW “Krzyk”

adres do korespondencji: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalno-Wolnoœciowe “Krzyk” ul.Jagiellońska 21 Gliwice e-mail: sekwkrzyk [at] go2 [dot] pl

 

krzyk

Tags:

Apel w obronie zapatystowskiej ludnosci

  Apel w obronie zapatystowskiej ludnosci


W Chiapas znowu gor¹co czwartek, 19. 12. 2002 W Chiapas znowu¿ zaostrza siê sytuacja. Nowa w³adza wbrew zapowiedzi o zmianie kursu, kontynuuje represyjn¹ politykê wobec zapatystowskiej ludnoœci w stanie Chiapas. W ka¿dej chwili mog¹ rozpocz¹æ siê wysiedlania mieszkañców indiañskich osad, znajduj¹cych siê na terenie przyrodniczego rezerwatu Montes Azules, na po³udniu meksykañskiego stanu Chiapas. Pierwsza na liœcie jest osada Arroyo San Pablo (zwana przez mieszkañców Lucio Cabanas), kolejne to Nuevo Pichucalco, Nuevo Limar, Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Rafael, Las Ruinas Sol Paraíso, Ocho de Febrero, Arroyo Aguilar i El Buen Samaritario, w wiêkszoœci le¿¹ce na terenie zapatystowskiego autonomicznego okrêgu municypalnego Libertad de los Pueblos Mayas. Agencje prasowe donosz¹ o olbrzymiej koncentracji wojska w ostatnich dniach (13-17 grudnia 2002) w tamtym rejonie. W planach meksykañskie w³adze maj¹ wysiedlenie w sumie 42 osad. Wiêkszoœæ mieszkañców tych osad to uchodŸcy polityczni, zmuszeni do opuszczenia swoich poprzednich wiosek w wyniku ataków grup paramilitarnych. Nale¿¹ oni do zapatystowskich tzw. bases de apoyo czyli baz wsparcia tworzonych przez zwolenników indiañskiej armii powstañczej EZLN. Indianie z Montes Azules nie s¹ partyzantami, solidaryzuj¹c siê z EZLN próbowali w sposób pokojowy uzyskaæ to, do czego maj¹ prawo – mo¿liwoœæ decydowania o swoich losach i losach ziem, których s¹ odwiecznymi w³aœcicielami. Po wczeœniejszych wypêdzeniach nikt siê nimi nie zainteresowa³, sami wiêc – zmuszeni do znalezienia schronienia dla siebie i swoich rodzin – udali siê na poszukiwania jakiegoœ skrawka ziemi. ZnaleŸli go na niewykorzystywanych terenach Montes Azules. Wtedy dopiero oficjalne w³adze ich dostrzeg³y. Gubernator stanu Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchia, stwierdzi³, ¿e wysiedlenia s¹ ca³kowicie s³uszne i skoro osady te dopiero co zosta³y za³o¿one i to w sposób “nielegalny”, to nie ma ¿adnej potrzeby negocjowania przesiedlenia. Tak wiêc Indianie maj¹ siê wynosiæ, ale gdzie – to ju¿ nikogo nie obchodzi. Jednym z powodów, dla których w³adze interesuj¹ siê dziki terenami Montes Azules jest fakt, ¿e jest to ³akomy k¹sek dla miêdzynarodowych inwestorów. Powsta³y nowe projekty, planuj¹ce stworzenie w Montes Azules centrum nowoczesnej ekoturystyki. Indianie s¹ w ich realizacji sporym problemem. Plany wysiedleñ próbowano d³ugo utrzymywaæ w tajemnicy, oskar¿aj¹c niezale¿n¹ prasê i organizacje obrony praw cz³owieka o sianie zamêtu i podburzanie ciemnych Indian. W³adzom coraz trudniej jest jednak ukryæ swoje zamiary – mobilizacja siê rozpoczê³a i lada chwila indiañskie wioski zostan¹ zaatakowane. Poni¿ej publikujemy list protestacyjny, który mo¿na wys³aæ Ambasador Meksykañskich Stanów Zjednoczonych Francisco José Cruz González ul. Staroœciñska 1b m. 4/5 02-516 Warszawa Tel.(22) 6468800 Fax: (22) 646-4222 Szanowny Panie Ambasadorze, Docieraj¹ do nas niepokoj¹ce wieœci o koncentracji wojsk rz¹du meksykañskiego w rejonie rezerwatu Montes Azules na po³udniu stanu Chiapas, maj¹ce na celu zbrojn¹ akcjê wysiedlenia indiañskich osad. Teren ten zajmowany jest przez uchodŸców politycznych, zmuszonych do opuszczenia swego poprzedniego miejsca zamieszkania z powodu ataków grup paramilitarnych. Ludzie ci, wypêdzeni ze swych domostw, znaleŸli azyl na niewykorzystywanych terenach rezerwatu. Mimo tragicznej sytuacji, w jakiej siê znaleŸli, trac¹c wczeœniej ca³y dobytek ¿ycia, zostali nazwani przez gubernatora stanu Chiapas Pablo Salazara Mendiguchia ?los invasores?, najeŸdŸcami. Nikt wczeœniej nie zajmowa³ siê ich losem, teraz stali siê niewygodni i wysy³a siê wojsko, by ?oczyœciæ? D¿unglê Lakandoñsk¹ z niepo¿¹danych przez w³adze – federalne i stanowe – mieszkañców. Pretekstem do tego maj¹ byæ plany miêdzynarodowych inwestorów, zak³adaj¹ce przemienienie Montes Azules w nowoczesne centrum hotelarsko-turystyczne. Nie godzi siê budowaæ centrów rekreacyjnych na cierpieniu i krzywdzie niewinnych ludzi! Centrów, gdzie Indianie – ograbieni wczeœniej z w³asnej ziemi – bêd¹ mogli byæ co najwy¿ej tani¹ si³¹ robocz¹, nigdy zaœ pe³noprawnymi wspó³u¿ytkownikami. Zamiana w³asnoœci, z której korzystaj¹ wszyscy, na zysk dla wybranych jest zwyk³¹ kradzie¿¹! Szczerze wierzymy, ¿e Pan, jako cz³owiek uczciwy, nie popiera tego typu ?przekszta³ceñ w³asnoœciowych? i zrobi Pan wszystko, co w Pañskiej mocy, by powstrzymaæ ten niecny proceder w Pañskim kraju. Domagamy siê natychmiastowego zaprzestania akcji wysiedleñczej i wycofania wojsk z terenu Montes Azules. Obecne w³adze Meksyku obiecywa³y zerwanie z kompromituj¹c¹ przez lata Wasz kraj polityk¹ PRI. Czas by dotrzymaæ obietnic! a oto adresy:

MEKSYK Ambasada Meksykañskich Stanów Zjednoczonych ul. Staroœciñska 1 B m. 4-5, 02-516 Warszawa tel. 646 88 00; fax 646 42 22; embamex [at] ikp [dot] pl – Wydzia³ Konsularny ul. Staroœciñska 1 B m. 24, 02-516 Warszawa tel. 646 88 00; fax 646 42 22; embamex [at] ikp [dot] pl Konsulat Meksyku w Gdañsku ul. Okopowa 7, 80-819 Gdañsk tel. (0-58) 308 14 10; fax (0-58) 301 96 44 asuchecki [at] centromor [dot] com [dot] pl Konsul Honorowy: Pan Andrzej Suchecki Konsulat Meksyku w Krakowie ul. Wiedeñska 72, 30-147 Kraków tel. (0-12) 636 52 59; fax (0-12) 638 05 58 godziny otwarcia: 10.00-14.00 od wtorku do pi¹tku Konsul Honorowy: Pan Janusz Postolko Konsulat Meksyku w Poznaniu ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznañ tel. (0-61) 822 76 61; fax (0-61) 855 71 58

[squat!net]


Nowy squat w Warszawie

  Nowy squat w Warszawie


Na ulicy Okopowa 55,na przeciw Klifa, rusza nowy squat w Warszawie. Budynki jakies 1000m2, jest woda w kranach. Sasiad jest pozytywnie nastawiony wiec pewnie bedzie tez i prad.

[squat!net]


Tags: