São Paulo: Smutne wieci z brazylijskiego squatu

Jakiœ czas temu pisaliœmy o gigantycznym, niezwykle zorganizowanym brazylijskim squacie Anita Garibaldi. Niedawno dotar³a do nas taka oto wiadomoœæ: W poniedzia³ek, 8 paŸdziernika na squat wjecha³a policja San Paulo (ROTA). Akcja by³a totalnie nielegalna z punktu widzenia prawa: policjanci nie mieli ¿adnych identyfikatorów, numery wozów by³y zas³oniête, atak nast¹pi³ w nocy, co równie¿ jest niedopuszczalne. Wyposa¿eni po zêby, m.in. w pistolety bastardy pobili czêœæ squattersów, jednego aresztowali mówi¹c, ¿e maj¹ na to zgodê w³adz, co by³o, jak siê za chwilê okaza³o, k³amstwem. Spraw¹ zajêli siê natychmiast ludzie z MTST( organizacja pracowników bezdomnych). Prawnikowi z MTST uda³o siê uzyskaæ zwolnienie aresztowanego podczas ataku mieszkañca Anita Garibaldi. OAB(Brazylijskie Stowarzyszenie Prawników) wszczê³o proces przeciwko policji. Ta ostatnia natomiast stwierdzi³a, ¿e na squat jeszcze powróci.