nowosci

  Obóz antygraniczny w Polsce 2001


Obóz antygraniczny Bia³ystok – Krynki 5-12 lipca 2001

¯aden Cz³owiek nie jest Nielegalny!

Obóz na granicy Polski i Bia³orusi odbêdzie siê w dniach 5-12 Lipca. Organizuj± go grupy z Polski, Bia³orusi, Ukrainy i Rosji we wspó³pracy z wieloma miêdzynarodowymi organizacjami dzia³aj±cymi na rzecz zniesienia granic. Planowane s± wydarzenia kulturalne i edukacyjne w mi³ej atmosferze, maj±ce na celu nawi±zanie kontaktów ze spo³eczno¶ci± lokaln± regionu. Bêdzie to dobra okazja by spêdziæ mi³e chwile pod namiotem i poznaæ anarchistów i dzia³aczy anty-granicznych z ró¿nych krajów, wspieraj±c jednocze¶nie s³uszn± sprawê. W czwartek 5 lipca odbêdzie siê spotkanie w Bialymstoku, a w pi±tek 6 lipca odbêdzie siê demonstracja uliczna w centrum miasta. Po demonstracji, przemie¶cimy siê do Krynek, gdzie planowane s± dyskusje, wystawy uliczne, koncerty, projekcje wideo i inne atrakcje. Uczestnicy obozów antygranicznych z Zachodniej Europy opowiedz± o swoich do¶wiadczeniach. Zapraszamy zainteresowanych projektem do wspó³pracy w przygotowywaniu i propagowaniu akcji antygranicznej.

STOP FORTECY EUROPA! NIE CHCEMY USZCZELNIANIA GRANIC!

Jest to tylko plan, gdy wszystko mo¿ zale¿nie od sytuacji i pomys³ów
zmieni siê w ostatniej chwili 🙂

5 – czwartek – pocz±tek obozu – Bia³ystok, w planie filmy, dyskusje
6 – pi±tek – demonstracja w Bia³ymstoku 12.00, pó¿nym popo³udniem
przemieszczamy siê do Krynek
7 – 8 – weekend – dni kulturalne, dyskusje, koncerty, spotkanie z
okolicznymi mieszkañcami
9 – 12 – poniedzia³ek – czwartek, otwarte dyskusje, wyk³ady, wystawy,
wycieczki i warsztaty

Ka¿dy, kto chce siê w³±czyæ, zorganizowaæ wystawê, pokaz filmu, wyk³ad lub
ma jakikolwiek pomys³ mo¿e pisaæ na adres: nielegalni [at] go2 [dot] pl

informacje: http://www.nielegalni.w.pl

Tym razem charakter obozu bêdzie mniej konfrontacyjny a bardziej
edukacyjny, planowane s± jak widaæ powy¿ej spotkania z miejscowymi,
którzy na w³asnej skórze odczuwaj przygotowania Polski do wej¶cia do UE
– uszczelnianie polskich granic na wschodzie, oprócz tego chcemy zrobiæ
koncerty, teatry uliczne, wyk³ady.
Obóz ten, jest organizowany g³ównie przez grupy z Polski, Ukrainy, Bia³orusi i Rosji.