Squattowanie w X Paryżu

W niedzielê o 11.30 rozpoczê³a siê akcja squattowania budynku przy ulicy St. Charles193, w 15 dzielnicy Pary¿a. Ok. 150 osób zajê³o siê okupacj¹ pustego od 4 lat domu, do tej pory w³asnoœci miejskiego konsula. Inni „wyjêci spod praw” zebrali siê pod budynkiem, w którym trwa³y negocjacje z rz¹dem skanduj¹c raz po raz: „jeœli dach nie przecieka, mam prawo tu zamieszkaæ” i „ Przywróæcie prawo w³asnoœci na ¿¹danie” (oba te slogany nawi¹zuj¹ do francuskich przepisów prawnych uchwalonych zaraz po II wojnie œwiatowej, które zezwala³y miastu na zarekwirowanie pustego, opuszczonego przez w³aœciciela budynku. Jako doœæ niebezpieczne nie by³o w praktyce nigdy stosowane, ale nadal oficjalnie jest zapisane, egzystuje jako martwe prawo). [Read More]

Skloterke wypuscili

  Skloterke wypuscili


Wroc³aw: Jedna z osób zatrzymanych w czasie poniedzia³kowej eksmisji Kromera zosta³a przeniesiona do aresztu – ma tam zostaæ do 15 kwietnia. Odsiadka ta nie ma jednak zwi±zku z sam± ewikcj± – Pawe³ ‘Czacha’ by³ poszukiwany w zwi±zku z niezap³aconymi kolegiami. Dziewczyna, która równie¿ zosta³a d³u¿ej przytrzymana w izbie zatrzymañ, wysz³a na wolno¶æ wczoraj wieczorem. Nie postawiono jej na razie ¿adnych zarzutów. Sk³otersi wyrzuceni z zajmowanego przez siebie budynku, zapowiadaj± z³o¿enie skarg do prokuratury na dzia³anie policji. Podstaw± bêd± liczne uszkodzenia cia³a, doznane przez kromerowców w czasie policyjnego ataku oraz zdjêcia, przedstawiaj±ce efekt policyjnych dzia³añ w budynku. Policjanci zaprzeczaj±, ¿e u¿yli przemocy, twierdz±c np., ¿e osoba, której pa³k± z³amali nos, pobrudzi³a siê po prostu czerwon± farb±. Na pi±tek na godzinê 14.00 zapowiadana jest na wroc³awskim Rynku manifestacja w sprawie brutalno¶ci policji jak te¿ zasadno¶ci wyrzucenia sk³otersów z Kromera.

PoProstu.pl/Wiadomo¶ci


raport z Wroclawia

  raport z Wroclawia


Policja dzialala bardziej brutalnie niz sadzilem. Sforsowala barykady wzywajac nawet woz strazacki. sklotersi schronili sie w jednym z pomieszczen (kilkanascie osob) i usilowali stawiac bierny opor, trzymajac sie w kupie. W miedzyczasie zdazyli zawiadomic media, ktore jednak staly jedynie na zewnatrz budynku.

Po wejsciu do pokoju policja dokonala masakry – poszly w ruch tonfy, kopniecia, gaz lzawiacy – wiele osob dostalo po twarzy – jedna osoba ma zlamany nos (tonfa).

Wszyscy zostali zatrzymani – na przesluchaniu jednej osobie zlamali zeba, dwie osoby siedza do teraz (jedna za wczesniejsze przewinienia, druga – nie wiadomo za co). Jutro maja je wypuszczac.

Dzisiaj policjanci weszli na sklot jeszcze raz – tym razem w celu zrobienia destroyu. Nie uchowala sie zadna sciana regipsowa, gliniarze niszczyli doslownie wszystko. Potem mieszkancy sklotu mogli na 5 minut wejsc i zabrac swoje rzeczy.

Media jak na razie czesciwoo jada na policje (sasiedzi, ktorzy mieli wedlug policji pisac skargi etx., podczas ewikcji wsparli goraco sklotersow). Czesciwoo jednak powtarzaja policyjne brednie o tym, ze znaleziono amunicje (prawodpodobnie chodzi im o pas z luskami od nabojow 🙂 – oraz materialy do produkcji nmarkotykow. (sic !!)

W piatek albo czwartek robimy akcje protestacyjna. Byc moze w przyszlym tygodniu albo jeszcze nastepnym bedziemy potrzebowac jakiegos wsparcia od zalog.

[squat!net]


Tags:

Ewikcja squatu przy Kromera

  Ewikcja squatu przy Kromera


panorama 18:30 donosi: Po skargach sasiadow polcja usunela mieszkancow squatu przy Kromera we wroclawiu, dwie osoby zostaly zatrzymane, a wnetrze lokalu zdemolowane przez psiarnie, ktora wlamala sie pomimo barykad.

[squat!net]


I po dniu kobiet

  I po dniu kobiet


8 Marca 2001 w Warszawie odby³a siê manifestacja „Kobiet na wolnoœci”. Tzw. Dzieñ kobiet jest dobrym, jeœli nie jedynym dla przedostania siê do oficjalnych mediów, dniem przypomnienia, ¿e „ca³a reszta roku nale¿y do mê¿czyzn”. Demonstracja, zorganizowana wspólnymi si³ami kilku organizacji formalnych i nieformalnych, osób zrzeszonych i nie zrzeszonych, rozpoczê³a siê pod Pomnikiem Kopernika od muzyki, bêbnów, radosnego nastroju z powodu licznie zgromadzonych (ok.500 osób) i… informacji, ¿e manifa nie dosta³a zgody od urzêdu miasta i policji na przemarsz jednym pasem ulicy, bez s³owa uzasadnienia, bez czasu na odwo³anie siê. Pas, na jednog³oœne ¿¹danie przyby³ych, zosta³ zajêty, policja sama po cichu to doradza³a (co te¿ zosta³o og³oszone), wiêc nie protestowa³a. Ruszyliœmy bardzo kolorowo, ze sztucznymi kwiatami i muzycznym akompaniamentem znanych i mniej znanych ¿eñskich kapel. Pod pomnikiem Kardyna³a Wyszyñskiego kobiety tubylcze z³o¿y³y ho³d dziêkczynny koœcio³owi za opanowanie ich ¿¹dzy, zapanowanie nad ich chuci¹, zaw³adniêcie ich instynktami i rozrodczoœci¹. Odtañczy³y w rytm samby taniec z pok³onami a za chwilê z niewielkiej grupki zrobi³o siê ok. stu tañcz¹cych z kwiatami w zêbach- happening przybra³ rozmiary, o których nikomu siê nie œni³o, m.in. pomnik obtañcowa³a te¿ têczowa flaga gejów i lesbijek. Kolumna Zygmunta stanowi³a miejsce docelowe. Na plac Zamkowy wmaszerowaliœmy w rytm Dezertera i Niki z piosenk¹ „Masz jaja i odwagê…”. Nie by³o przemówieñ, tylko happeningi. Na pocz¹tku pielêgniarka przysz³a do ministra, minister be³kota³ du¿o i zapluwa³ siê s³owami nikomu niezrozumia³ymi, kasê rozdawa³ na lewo i prawo wielkim Panom Szyszkom, pielêgniarka wysz³a z niczym. Potem amerykañska dziennikarka próbowa³a dowiedzieæ siê czegoœ od ministra Kropiwnickiego o sytuacji kobiet w Polsce, wszak reprezentowa³ je na zjeŸdzie ONZ rok temu. Polecia³y autentyczne cytaty :”Dlaczego Polska nie podpisa³a uchwa³y gwarantuj¹cej prawa mniejszoœciom seksualnym? – Tolerancji dla pedofilów nie bêdzie! Dlaczego pan, jako minister budownictwa reprezentowa³ kwestiê praw kobiet? – A dlaczego nie? Jakie s¹ pana kompetencje? – ja z pani¹ nie dyskutujê, ja odpowiadam na pytania!” Same kwiatki, nic wymyœlonego, wszystko z prasy. W koñcu happening „Oczy dziecka”: pochód kobiet- dziewic, histeryczki, sprz¹taczek, ladacznicy, krowy- spêtanych ró¿añcem i kodem DNA. Nad nimi Czterech Wspania³ych: Pose³ lewicowy, Pose³ prawicowy, Socjobiolog i Ksi¹dz. Z taœmy znowu lec¹ autentyczne, acz kuriozalne cytaty: „Z punktu widzenia ewolucji gwa³t jest naturalnym sposobem reprodukcji. Dorodna samica pobudza mê¿czyznê szybciej i skuteczniej- 5min. I po wszystkim(profesor Paw³owski z UW)”. „To nic, ¿e boli krêgos³up, a za godzinê wstanie nowy dzieñ- m³odej matce wystarcz¹ wpatrzone w ni¹ oczy dziecka”. „Nasze pos³anki s¹ ³adniejsze od pos³anek AWS. Nieraz widzia³em têskne spojrzenia w stronê naszych pañ (L. Miller zachwala kompetencje kobiet w swojej partii). I td., i tp. Przez ten dokumentalny be³kot zaczyna przebijaæ muzyka, kobiety szarpi¹ wiêzy, w koñcu zaczyna siê rewolucja. Bez ofiar, w tañcu i zabawie, panowie m¹drzy zamieniaj¹ siê w pomnik przykryty w³asnymi ³añcuchami- ró¿añcem i kodem. To ju¿ prawie koniec, znowu mnóstwo przyby³ych tañcuje z kobietami na wolnoœci. Ca³y czas przygrywa ekipa bêbniarska. Tym razem by³o du¿o uciechy, zabawy, œwiêtowania, ale po swojemu, g³oœno, bez zapychania kobietom ust kwiatkami. To nam siê przejad³o, mamy zamiar mówiæ g³oœno o tym, ¿e nie mamy tu praw, ani oficjalnych, ani obyczajowych.

[squat!net]


Amsterdam: Vrankrijk zagrożony

Niezale¿ne centrum w Amsterdamie zagro¿one Po dwóch latach gróŸb ze strony Miejskiego Konsula i administracji Vrankrijk- niezale¿ne polityczne i kulturalne centrum w Amsterdamie- od 5 stycznia mo¿e zostaæ zamkniêty. Jeœli tak siê stanie, Vrankrijk bêdzie kolejnym zniszczonym przez w³adze miejscem, rezultatem polityki likwidowania wszelkich niezale¿nych inicjatyw. W opinii rz¹du Amsterdam powinien byæ centrum œwiatowego biznesu, turystyki, wy¿szych klas. Wspólne, niezale¿ne przedsiêwziêcia nie maj¹ prawa mieæ miejsca w mieœcie „proEuropejskim”. Od 18 lat Vrankrijk stara³ siê byæ alternatyw¹ dla komercyjnego, po¿eraj¹cego kasê rozrywkowego ¿ycia amsterdamskiego. [Read More]

nowosci

 Miêdzynarodowy dzieñ przeciwko wiwisekcji


ANTYWIWI!
Miêdzynarodowy Dzieñ Przeciwko Wiwisekcji
24 kwietnia 2001 r.

Twoja pomoc jest potrzebna!
Aby sprzeciwiæ siê wiwisekcji, musimy przeciw niej zamanifestowaæ. 24
kwietnia jest Miedzynarodowym Dniem Przeciwko Wiwisekcji, kiedy na calym
swiecie porusza sie ten haniebny dla ludzkosci problem. Od lat krzyczymy o
tym tez w Polsce! Jesli potepiasz testy na zwierzetach, i Ty wlacz sie w
dzialania MDPW – zapraszamy! Jesli jest Ci trudno zrobic samodzielnie
potrzebne do dzialan materialy, to mozesz je dostac (makiety do kserowania
plakatów, ulotek, nalepek itp.) przysylajac (do 10 kwietnia!) 4 zl do
Roberta z FWZ-Myslowice: Robert Surma, Stowarzyszenie OK!, ul.
Brzeczkowicka 5b/36, 41-412 Myslowice. Do 10 kwietnia koniecznie powiadom
tez o swoich dzialaniach Narciarza z Obslugi Medialnej FWZ (FWZ-Tychy),
który przygotuje i porozsyla mediom ogolnokrajowym ogolne informacje o
MDPW (musi wiedziec co i gdzie bedzie sie dzialo) – pisz internetem (jesli
nie masz dostepu, popros kogos o pomoc): n13 [at] indyw [dot] most [dot] org [dot] pl (po MDPW
tez napisz do Narciarza i zdaj relacje jak Wam poszlo). Ob!
ecny polski MDPW jest juz drugim wspolnym dzialaniem reaktywowanej w
zeszlym roku sieci FWZ i przyjaciol FWZ. Jest nas coraz wiecej!

Nasze dzialania MDPW
Co mozna zorganizaowac na MDPW? W grupie i w pojedynke bardzo duzo! Mozesz
okleic swoja miejscowosc plakatami antywiwisekcyjnymi, mozesz przygotowac
transparent, stanac gdzies w widocznym miejscu i rozdawac ulotki, mozesz
zrobic gazetke w szkole o wiwisekcji, zorganizowac wystawe
antywiwisekcyjna albo tez specjalny koncert muzyczny. Mozliwosci jest cala
masa – od malych dzialan do naprawde pokaznych. Wszystko co u siebie
zrobisz zalezy tylko od Ciebie. Mozemy naprawde duzo!!!

Informowanie mediow
Powiadamianie mediow (gazety, radio, TV) o przeprowadzanych przez siebie
dzialaniach, niezaleznie czy bêdzie to duza manifestacja czy mala akcja
plakatowa, jest zawsze bardzo wazne i podstawowe – dzieki temu wiecej
ludzi moze dowiedziec sie o naszych celach. Informujac media o swojej
akcji pamiêtaj, zeby dotrzeæ z nimi na czas, tzn. przynajmniej dzien
wczesniej niz dzialanie przed zamknieciem wydania gazety/audycji. Pamietaj
tez, ze jesli samodzielnie czegos nie organizujesz, to mozesz informowaæ
media chocby o samym MDPW – im wiecej dostana listow, telefonow, e-maili,
tym wieksza jest szansa, ze sie zainteresuja! Adresy mediów,
ogólnopolskich i lokalnych, mozesz znalesc samodzielnie bardzo latwo (w
gazetach, w TV itp.).

Wiwisekcja – horror i glupota!
W labolatoriach “naukowych” trwa prawdziwa masakra – zwierzeta
rani sie okrutnie, zdziera sie im skore do zywego miesa i wciera sie
sybstancje toksyczne, ktore wprowadza sie tez rurka do zoladka, do pluc,
wstrzykuje sie im tez do miesni, zyl… i obserwuje sie, notuje, popija
kawe… Zwierzeta unieruchomione, bezbronne… az do smierci. Zwierzeta sa
poddawane dzialaniom promieniowania i palone zywcem, rozrywane, ogluszane,
uszkadza sie ich mozgi, zaszczepia smiertelne choroby i rakotworcze guzy.
Na zwierzetach testuje sie prawie wszystko: leki, srodki chemiczne,
kosmetyki, bron…Wciaz na wielu uczelniach (tez polskich!) powtarzane sa
bezsensowne, pseudonaukowe testy, by udowodniæ po raz kolejny to co jest
juz od dawna wiadome i co mozna zastapic dokladniejszymi nagraniami video
albo programami komputerowymi. Wiwisekcja na zwierzetach daje falszywe
wyniki, bo po prostu organizmy zwierzat roznia sie od ludzi (np. aspiryna
pomaga ludziom, ale truje psy, a muchomor truje ludzi, ale krolik moze go zjesc).
Wiwisekcja tak naprawde nie sluzy ochronie ludzi (konsumentow, pacjentow),
ale ochronie producentów od odpowiedzialnosci prawnej, bo firmy te,
zeby zarobic wiecej pieniedzy produkuja mnostwo nowych srodków,
ktore roznia sie od istniejacych praktycznie tylko nazwa albo nazwa i
jakims zbednym dodatkiem, który jesli juz ma jakis wplyw, to czesto
szkodliwy. Za wszystko to placi zyciem mordowane zwierzeta!

FRONT WYZWOLENIA ZWIERZAT


Demonstracja antyfaszystowska

  Demonstracja antyfaszystowska


22 marca bialostockie srodowiska antyfaszystowskie i anarchistyczne robi demonstracje przeciwko wzrastajacej aktywnosci nazistow w naszym miescie oraz Fortecy Europa i rasistowskim akcjom w stylu “Pobyt” (jako ze problem faszymu i rasizmu nie ogranicza sie dla nas do ysych bojowkarzy). Jest to jednoczesnie inauguracja Antyfaszystowskiej Ofensywy 2001. Zbiorka o godz. 15.30 pod domem towarowym Central. Pamietajcie- good guys ubieraja sie na czarno! Wiecej informacji pod numerem 0604 142 155 oraz pod mailem: spike6 [at] wp [dot] pl Wszyscy przyjezdni maja zapewnione miejsce do spania na squacie. Skontaktujcie sie wczesniej w celu ustalenia szczegolow. Rozpowszechniajcie te informacje jak najszerzej. FASZYZM NIE PRZEJDZIE! WALKA ANTYFASZYSTOWSKA JEST MIEDZYNARODOWA!

[squat!net]


8 marzec, dzien kobiet w Warszawie

  8 marzec, dzien kobiet w Warszawie


Osmego marca, jak co roku, czeka nas dzien kobiet. Jak co roku tez mozemy liczyc na niezawodne kwiatki i calowanie po raczkach i w drzwiach przepuszczanie , by uprzejmosciom stalo sie zado , a przede wszystkiem nienaruszalnej tradycji. My postanowilysmy ja jednak zdziebko naruszyl, bo nie tylko te puste gesty do niej naleza. Ustawa antyaborcyjna, 80 tys. nielegalnie wykonanych zabiegow nie uwzglednionych w raporcie rzadowym, ciala kobiet nie nalezace do nich, zalezne od werdyktow bogoojczyznianych poslow. Nie poslanek- w parlamencie jest nas zaledwie 13%- malo jak na decydowanie o losie ponad polowy z 40 milionow mieszkajacych w tym kraju. Utrudniony dostep do srodkow antykoncepcyjnych, calkowicie obciete znizki na nie dla tych, co nie zarabiaja kokosow. Dyskryminacja na rynku pracy- prawo pracodawcy do zazadania testu ciazowego od potencjalnej pracowniczki, zarobki pielgniarek ponizej 1000zl. miesiecznie za pelny etat i ci k charowk , wymogi krotkich spodniczek i nieoczekiwania awansu, dyspozycyjnosci zwlaszcza jesli chodzi o wizyty u szefa w gabinecie, nizsze o 30% zarobki na tych samych, co m czy ni stanowiskach, z tymi samymi kwalifikacjami. Wiadomo, kobiece zaslugi ocenia sie wedle jej ksztaltow i dostepno ci… Prawo okreslajace gwalt jako wys pek, nie przestepstwo. Socjobiologiczny belkot o koniecznosci zachowania gatunku, samiczej rui do gwaltow prowokujacej, o samcach, ktorzy z natury wola blondynki, bo kopulacja krotrza i przyjemniejsza, o prawach ewolucji priorytetowych wobec wydumanych praw kobiet. Matka Polka narod poszerzajaca zgodnie z wola Boga Ojca, synow do armii rodzaca, karmiaca, cierpiaca, m a zapracowanego smutki koj ca, to nic, ze czasem musi odreagowac, wi to ci rodziny bronic trzeba. Gromy z ko cielnych ambon o powinno ciach i miejscu kobiety, o kuchniach, dzieciach, gotowaniu i innych zaspokajaniu, to przeciez Ja uszczesliwia. Jesli nie- wyrodna, zla, grzeszna, opetana przez feministki. To tez polska tradycja, kt¢rej mamy do .

8 MARCA O 15.00 POD POMNIKIEM KOPERNIKA MAMY ZAMIAR NARUSZYC TROCHE WI TO CI, ZROBI DUZO HALASU- PRZYNIESCIE GWIZDKI, BEBNY (BEDZIE PRAWDZIWA SAMBA!), ZATANCZYC I OPOWIEDZIEC WLASNYM, NIE POS A, NIE KSI DZA, NIE NAUKOWCA GLOSEM, JAK ZYJE SIE W TYM KRAJU KOBIETOM, DZIEWCZYNKOM, CZAROWNICOM. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, NIE CHCEMY ZA DU O SM CI , CHCEMY SI TE ZABAWIC. BEDA HAPPENINGI, MUZYKA, ULICA NASZA! Porozumienie Kobiet- wiele wiele organizacji zaprasza.

[squat!net]


Tags: